Inici > Estudiar > Mínor en estudis alemanys

Mínor en Estudis Alemanys


Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor és contribuir a formar professionals amb les habilitats lingüístiques necessàries per a desenvolupar-se d'una forma eficient en entorns professionals (comercials, acadèmics, administratius, etc.) on les comunicacions, tant corporatives com individuals es realitzin en alemany.
El mínor està dissenyat per tal de donar resposta pràctica al fet de que, cada vegada més, els àmbits d'especialitat als quals s'incorporen els graduats universitaris defineixen les seves esferes d'activitat en termes internacionals. Els graduats no només necessiten alts nivells de competència en anglès, sinó també el domini d'una segona llengua estrangera. L'alemany té un pes decisiu en les relacions internacionals, atesa la importància d'Alemanya, Àustria i Suïssa com a potències econòmiques, culturals i tecnològiques. L'objectiu del mínor en Estudis Alemanys és, doncs, proporcionar una formació lingüística i cultural especialitzada en l'alemany.

Perfil de l'estudiant
L'estudiant del mínor d'Estudis Alemanys és un alumne matriculat en qualsevol títol de Grau de la UAB que desitgi ser competitiu en un mercat laboral més internacional. Al finalitzar els estudis del mínor, l'estudiant haurà adquirit un nivel B1.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 ECTS, dels quals l'alumne n'haurà de cursar 30, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna:
  Assignatura ECTS Durada
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 6 ECTS Semestral
100211 Història de la Cultura Alemanya 6 ECTS Semestral
100038 Idioma Modern I, Alemany 6 ECTS Semestral
100047 Idioma Modern II, Alemany 6 ECTS Semestral
100205 Idioma Modern III, Alemany (Nivel A 2.1) 6 ECTS Semestral
100204 Idioma Modern IV, Alemany (Nivel A 2.2) 6 ECTS Semestral
100203 Idioma Modern V, Alemany (Nivel B 1.1) 6 ECTS Semestral
100202 Idioma Modern VI, Alemany (Nivel B 1.2) 6 ECTS Semestral
100210 Literatura Alemanya i Cinema 6 ECTS Semestral
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 6 ECTS Semestral
Les assignatures de contingut cultural o literari (codis 100212, 100211, 100210 i 100209) no s'impartiran en alemany, sinó en català o castellà.

Horaris
Les classes s'impartiran en la Facultat de Filosofia i Lletres.
Horaris del mínor en Estudis Alemanys 2013-14

Informació administrativa

Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Bernd Springer
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
Àrea de Filologia Alemanya.

Oferta de places
Cada any s'oferiran 60 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.

Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre Preinscripció
La preinscripció es farà via web
16 de setembre Resolució
16 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa que és d'aplicació
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona