Inici > Estudiar > Mínor en cultures i literatures romàniques medievals

Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals


Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objetiu del mínor és l'estudi de la formació i consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques.
Europa és una unitat històrica conformada a l'Edat Mitjana, en la qual la cultura té un pes fonamental. La literatura d'aquell període va generar uns processos d'identificació més enllà de les fronteres polítiques, lingüístiques o socials que, en bona part, persisteixen en l'actualitat. Aquest mínor proposa a l'estudiant una aproximació sòlida a la literatura medieval europea; a la societat que la va produir i gaudir; i a la repercussió que ha tingut en les arts i en la cultura occidental fins als nostres dies.

Perfil de l'estudiant
Els continguts que proposem són d'una gran transversalitat en el camp més genèric de les humanitats. Aquesta proposta està especialment adreçada als estudiants d'Humanitats, Filologia i Història; així com a estudiants d'altres Facultats que desitgin consolidar la seva formació humanística.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 36 ECTS, dels quals se n'hauran de cursar 30, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna:
  Assignatura ECTS Durada
103371 Èpica Romànica Medieval 6 ECTS Semestral
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 6 ECTS Semestral
103369 Lírica Romànica Medieval 6 ECTS Semestral
103368 Literatura i Societat a l'Edat Mitjana 6 ECTS Semestral
103367 Llegendes Medievals 6 ECTS Semestral
103366 Novel·la Romànica Medieval 6 ECTS Semestral

Horaris

Les classes s'impartiran en la Facultat de Filosofia i Lletres.
Horari del mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals curs 2013-14

Informació administrativa

Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Jordi Cerdà
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Romànica

Oferta de places
Cada any s'oferiran 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.

Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre Preinscripció
La preinscripció es farà via web
16 de setembre Resolució
16 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa que és d'aplicació

- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona