Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-LD-CC-7 - Professor Agregat Laboral (ICS)
Resolució d'1 de març de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 3 d'abril al 2 de maig de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/18/265 Immunologia
AL/18/310 Aparell digestiu
AL/18/336 Medicina Interna