Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/17/329
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/329 Àrea de coneixement: Periodisme
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Perfil
Docent: Mètodes de Recerca en Comunicació
Investigador: Aplicació i triangulació de mètodes de recerca per a l'anàlisi de la producció mediàtica
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència: 55 punts
Activitats docents: 40 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Santillán Buelna, José Ramón
Tous Rovirosa, Anna

Observacions
Calendari del Concurs

Resolució Calendari Concurs


Tornar al concurs