Personal UAB Personal d'administració i serveis

Recursos: Intranet i pàgina web

Web de la UAB i la Intranet

El web de la UAB té per objectiu difondre informació institucional de la Universitat, tant acadèmica com de recerca o administrativa.

Existeixen pàgines que hi estan vinculades editades per qualsevol òrgan o unitat organitzativa de la Universitat i que recullen informació relativa a l’àmbit de competència d’aquesta unitat organitzativa (facultats, departaments, instituts de recerca...).

A més de la informació general, des de la pàgina principal cada col·lectiu pot accedir a la informació especialitzada que li correspon: estudiants de la UAB, futurs estudiants, professorat, administració i serveis, institucions i empreses. I els col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, professorat i PAS), a partir del web, poden accedir a una intranet pròpia per a cada col·lectiu.
 
La Intranet és un element clau per a la comunicació interna de la Universitat així com una eina pensada per facilitar el desenvolupament de la tasca professional. La perfilació dels continguts i l'accés directe a moltes aplicacions sense haver d'identificar-se de nou són algunes de les avantatges que ofereix. A la intranet trobareu la informació sobre les principals qüestions laborals, nombroses eines per ajudar-vos en el vostre dia a dia, les convocatòries i els acords dels òrgans de govern i informacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i l'àmbit de la recerca.