Anglès C2

El certificat de l’examen C2 d’anglès té el segell de qualitat CertACLES atorgat per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) i és reconegut per la CRUE i la Generalitat de Catalunya

Aquest examen d’anglès va adreçat a la comunitat universitària que vulgui acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), tant per raons acadèmiques com per raons professionals.
  
L’examen de C2 avalua el grau de competència de l’examinand mitjançant tasques integrades, que combinen diferents destreses lingüístiques.
L’examen consta de les proves següents:
 

Prova Durada
Comprensió oral i expressió escrita 90 min aprox.
Expressió escrita 60 min aprox.
Comprensió escrita i expressió oral 45-50 min  aprox.
 
Totes les parts de l'examen tenen el mateix pes.

Tots els certificats del Servei de Llengües tenen validesa a la UAB i en el sistema universitari català.

 
Usuari experimentat - C2 
Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.