Anglès B1 a C1

Aquest examen d’anglès és multinivell i va adreçat a la comunitat universitària que vulgui acreditar els nivells B1, B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), tant per raons acadèmiques com per raons professionals.
 
Tots els certificats del Servei de Llengües tenen validesa a la UAB i en el sistema universitari català.
 
L’examen B1-B2-C1 avalua el grau de competència de l’examinand en les quatre destreses comunicatives i consta de les proves següents:
1.     Prova de comprensió escrita i ús de la llengua
2.     Prova de comprensió oral
3.     Prova d’expressió escrita
4.     Prova d’expressió oral
 
Els examinands han de fer totes les tasques, que estan dissenyades per acreditar els diferents nivells de coneixements.

El certificat de l’examen multinivell d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
 
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que descriu el MECR: l’examen avalua els diferents nivells de competència i no els continguts concrets dels cursos .