Anglès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 10 i el 21 de setembre de 2020

Proves per ordinador (comprensió escrita i coneixements lèxics i gramaticals i comprensió oral) – entre el 10 i el 21 de setembre en diferents horaris.
Prova d'expressió escrita – dijous 10 de setembre de 10 a 11.30 h o dilluns 14 de 17 a 18.30 h. (places limitades)
Prova d'expressió oral – entre el 10 i el 21 de setembre en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
Places limitades
Matrícula oberta: del 14 de juliol al 31 d'agost (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (del 31 de juliol al 25 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 3 i finalitza el 8 de setembre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el divendres 2 d'octubre. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions

El període de revisió comença el 2 d'octubre i finalitza el dia 6 d'octubre.  

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 2 d'octubre i finalitza el dia 6 d'octubre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

 

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 20 de novembre de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 17 de novembre i el 27 de novembre, en diferents horaris.  Les dates concretes es detallaran més endavant.

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula prioritària personal acadèmic inscrit al Programa AIDA: del 19 al 23 d'octubre.
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 26 al 30 d'octubre.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: del 2 al 6 de novembre. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h i divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h. 

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat perquè forma part del Programa AIDA i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és de l'11 al 16 de novembre.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el dilluns 14 de desembre a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils i cal passar a recollir-los per la Secretaria del Servei de Llengües.

Revisions i reclamacions

Horaris de revisió
       Dimarts 15 de desembre de 11.30 a 12.30 h.  Lloc pendent de concretar
       Dijous 17 de desembre de 15.30 a 16.30 h. Lloc pendent de concretar
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són del 15 al 18 de desembre.