PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Mobilitat > UAB Exchange Programme Estudi - Convocatòria 2019-2020

UAB Exchange Programme Estudi - Convocatòria 2019-2020

Entitat convocant

UAB

Programa

UAB Exchange Programme

Descripció

El UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau o un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Per a qualsevol dels dos programes, la resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

En funció del pressupost per al curs 2019/2020 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants dels centres propis i dels centres adscrits de la FUAB (Fundació UAB) que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.
Els fons econòmics poden provenir de la UAB, del Banco Santander o del Programa Erasmus+ KA107. Primer s'atorgaran els ajuts corresponents a la convocatòria de beques Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado 2019 entre els estudiants amb plaça atorgada a universitats que participen en aquesta convocatòria, i després la resta dels ajuts. S'atorgarà com a màxim un ajut per estudiant.
Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles.
 Es podrà tenir en compte la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destinació.

Els fons econòmics poden provenir de:

Fons UAB
Beques Santander
Programa Erasmus+ KA107
Beques Mobint-AGAUR


Consulteu la informació al web de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments


Requisits generals de la convocatòria única

Estar matriculat d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2018/19 i matricular-se durant el curs 2019/2020.

O bé

Estar matriculat d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2018/19 i matricular-se durant el curs 2019/2020. Caldrà que el programa de màster universitari en el qual estigui matriculat l’estudiant disposi d’acords d’intercanvi amb el programa d’intercanvi corresponent i es compti amb el vistiplau del coordinador/a del màster.

Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat per marxar d’intercanvi durant el curs 2019/20 i al llarg del curs 2018/19 obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, per la qual cosa no podrà  gaudir de la plaça d'intercanvi durant el curs 2019/20, perquè ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.

Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de la sol·licitud, amb l’excepció dels estudiants la Facultat de Traducció i Interpretació per a estades en el marc del programa Erasmus+, que hauran d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat .

Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus estudiants. Consulteu el web de la vostra facultat.

Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació als llistats de destinacions de cada programa que es publicaran a  la pàgina web “Mobilitat i intercanvi”).


Requisits específics per al UAB Exchange Programme:

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil amb cobertura fora del territori europeu. Si l’estudiant disposa d’una assegurança diferent de la que es contracta a través de la UAB, l’estudiant haurà d’acreditar que les cobertures són iguals o superiors que les de la pòlissa de la UAB

Criteris de selecció


A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:

3.1. Nota de participació
La nota de participació serà la suma de la puntuació de l’expedient acadèmic de l’estudiant i de la puntuació de l’acreditació del  nivell d’idioma.

L’expedient acadèmic de l’estudiant
El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el  No Presentat i el No  Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.

Per als estudiants de màster s’utilitzarà la  qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.

S’aplicarà un coeficient corrector d’1,15 al barem dels estudiants d’enginyeries, seguint el criteri del MECD per a la concessió de beques de règim general (Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades).

Acreditació de nivell d’idioma
El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi.

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins al 18 de novembre. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

3.2. Empats i altres consideracions

En cas d’empat en la nota de participació (suma de la puntuació de l’expedient acadèmic i la valoració de nivell d’idioma), tindrà prioritat l’estudiant amb major nombre de crèdits superats. En cas que l’empat persisteixi, tindrà prioritat l’estudiant amb major nombre de crèdits superats en primera convocatòria.

Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

En el cas del programa Erasmus+ i segons directrius de la Comissió Europea, a partir del curs 2015/16 es donarà prioritat a qui no hagi fet abans una estada d’intercanvi del programa Erasmus+.Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants.

Els centres podran afegir altres criteris de selecció específics per als seus estudiants. Consulteu el web de la vostra facultat.

Durada

De 3 a 12 mesos

Data d'inici de sol·licituds

29/10/2018

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

12/11/2018

Data de resolució

25/01/2019

Documentació

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus+, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/

La sol·licitud electrònica només estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui oberta: del 29 d'octubre fins al 12 de novembre de 2018.

La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, abans que finalitzi el termini.

Cada alumne només podrà presentar una única sol·licitud per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament. 

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

internacional.propi@uab.cat

Telèfon

935868499

Resolució

Podreu consultar la resolució de la convocatòria al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i Intercanvi".

Primera resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 12 de desembre de 2018.

Segona i definitiva resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 25 de gener de 2019.