Accés i matrícula

Homologació documentació d'accés

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic.

En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

L'homologació o convalidació d'estudis de formació professional és competència del Ministeri d'Educació i Formació Professional excepte si el sol·licitant resideix a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc, i en aquest cas el sol·licitant s'haurà d'adreçar a la corresponent unitat competent d'aquesta comunitat autònoma.

 

Fases del procés per homologar estudis estrangers

Fases del procés per homologar estudis estrangers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has cursat estudis a l'estranger i vols homologar-los? Consulta la informació bàsica sobre els requisits, i la documentació que cal presentar.

Normativa: ORDRE EDU/189/2021, de 6 d'octubre, per la qual es determina el procediment d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'ensenyaments no universitaris i d'equivalència de l'escolaritat.

Manual d'homologació

Batxillerat:
  1. Sol·licitants que resideixin a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc

Selecciona el país on has estudiat 

  1. Sol·licitants que no resideixin a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc: segueix els pasos del Ministeri

Cicle formatiu: Homologa o convalida estudis d'FP, d'arts plàstiques i disseny, esportius, artístics professionals i superiors, i màsters artístics!

  1. Sol·licitants que resideixin a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc

Va dirigit a persones que volen obtenir el reconeixement d'estudis o títols obtinguts a l'estranger i resideixen a Catalunya.

Quina documentació has de presentar?

Consulteu a Homologació del web Tria educativa els requisits dels estudis per als quals es demana l'homologació o la convalidació.

Inicia el procés: Segueix aquests passos

  1. Sol·licitants que no resideixin a l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes de Galícia, de Catalunya o del País Basc: segueix els passos del Ministeri per Formació Professional

A través d'aquest procediment es pot sol·licitar l'homologació de títols d'educació superior atorgats per institucions estrangeres a títols oficials universitaris espanyols de grau o màster que donin accés a professió regulada a Espanya

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comportarà la possibilitat d'exercici de la professió regulada de què es tracti en les mateixes condicions dels posseïdors dels títols espanyols que habilitin per a tal exercici.

•    Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari