Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Tipus de personal

Tipus de personal

Personal d'administració i serveis

El personal d’administració i serveis es divideix en dos col·lectius: funcionaris i laborals.

Funcionaris
Els funcionaris es divideixen en cossos i escales que es creen i es modifiquen per llei. Per a accedir-hi cal disposar del títol requerit. Poden ser funcionaris interins (prenen possessió del càrrec de manera temporal per a cobrir substitucions o fer de reforç) o funcionaris de carrera (en cas que hagin superat unes oposicions).

 • Grups: A i C.
 • Subgrups A1 i A2: per a accedir als cossos i escales d’aquests grups és necessari el títol de grau.
 • Subgrup C1 i C2: per a accedir al primer és necessari el títol de batxillerat o tècnic i per a accedir al segon és necessari el títol d’educació secundària obligatòria.

Laborals
Els laborals es divideixen en grups i complements de lloc, i els regeix el Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes. Poden ser personal laboral indefinit (té una relació contractual fixa) o personal laboral temporal (contractat per a cobrir substitucions o fer de reforç).

 • Grups: 1, 2, 3 i 4.
 • Complements: 14, que són assignats segons el grup.

Més informació:

Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP)


Personal acadèmic

Personal docent

Professorat dels cossos docents universitaris (regulats per la  Llei orgànica d’universitats, LOU)

 • Professorat catedràtic d’universitat
 • Professorat titular d’universitat
 • Professorat catedràtic d’escola universitària (en extinció)
 • Professorat titular d’escola universitària (en extinció)
 
Professorat contractat (regulat per la Llei d’universitats de Catalunya, LUC)
 • Professorat permanent
  • Professorat catedràtic contractat
  • Professorat agregat
  • Professorat col·laborador permanent
 • Professorat temporal
  • Professorat associat
  • Professorat associat mèdic
  • Professorat lector
  • Professorat emèrit
  • Professorat visitant
Personal de suport a la recerca i investigador
 • Personal becari d’investigació en formació, PIF (becaris predoctorals)
 • Personal investigador postdoctoral
 • Personal investigador doctor
Personal acadèmic col·laborador extern de docència
 • Professorat vinculat
 • Professorat associat clínic
 • Professorat tutor extern
  • Professorat tutor de pràctiques externes i treballs de final d’estudis
  • Professorat codirector de tesis i treballs de recerca

Personal acadèmic col·laborador extern de recerca
 • Personal investigador vinculat a la Universitat (IVU)
 • Personal investigador convidat
 • Personal acadèmic jubilat