Personal UAB Personal d'administració i serveis

Suggeriments temes a tractar

Suggeriments de temes a tractar


Es recomana, com a guia general, que es tractin els aspectes següents durant els primers dies:

Presentar la persona a tot l'equip (unitat/àrea) amb qui treballarà directament  
Mostrar-li les instal·lacions que utilitzarà habitualment  
Realitzar una presentació de la resta de companys
 • Presentació dels companys de les altres àrees de la vicegerència, departaments, facultats, oficines, etc. amb qui es relacionarà amb més freqüència
Explicar-li els aspectes logístics i de funcionament general de la unitat on s'incorpora
 • Horaris d'entrada i sortida
 • Torns per esmorzar i dinar, si se'n fan
 • Informació de normativa relacionada amb la gestió d'horaris
 • Introducció a l'ús de la targeta universitaria
Explicar-li els aspectes logístics i de funcionament general de la unitat on s'incorpora
 • Breu presentació de la UAB (història i organització actual): Es pot utilitzar la part del Manual d'acollida que ho explica
 • Objectius de l'àrea en relació amb els objectius generals de la UAB
 • Objectius de la unitat en relació amb els de l'àrea
 • Contingut de la feina: perfil del lloc de treball, funcions i tasques que haurà de desenvolupar, responsabilitats específiques, especials aportacions a l'equip
Presentar el contingut que farà durant les properes setmanes
 • Persones qeu li impartiran la formació
 • Programa informatiu (vegeu la plantilla que s'adjunta): temes, durada, objectius a assolir, etc.
 • Deixar espais de temps buits durant els dies següents, perquè la persona pugui anar assimilant el que va aprenent, així com posar-ho en pràctica i resoldre els dubtes que li sorgeixin
Facilitar-li la informació necessària sobre els riscos del seu lloc de treball
 • Curs de "Formació inicial en prevenció de riscos laborals". Cal recordar que és obligatori per a tots els nouvinguts a la UAB
 • Avaluació de risc del seu lloc de treball
 • Normativa de seguretat que se li apliqui
 • Informació sobre els plans d'autoprotecció, tant els generals de tota la UAB com els locals del lloc físic on treballarà
 • Equips de protecció que haurà d'utilitar (en cas que sigui necessari)
 • Procediments normalitzats de treball (PNT)
Mostrar-li les eines que podrà utilitzar per fer la seva feina  
Facilitar-li el Manual d'acollida
 • Mostrar-li el Manual d'acollida disponible a la intranet
 • Entregar-li la versió del Manual en paper, informant la persona dels diferents apartats i continguts que hi trobarà