La Fundació UAB

La responsabilitat social universitària guanya presència al web de la FUAB

RSU

La Fundació UAB estrena un web dedicat a donar visibilitat a totes aquelles accions que la Corporació i les seves entitats porten a terme en l'àmbit de la responsabilitat social universitària i l'Acció Social.

02/09/2019

Un dels objectius de la Fundació UAB és facilitar la seva integració en el seu territori d'influència i en la societat en general, assumint els principis de la responsabilitat social de l'organització i, concretament, consolidant i incrementant el compromís social.
Les entitats de la Corporació, a través de la realització d’accions i de projectes de responsabilitat social universitària (RSU), imbricats en els respectius plans estratègics i que han quedat recollits en aquest nou portal, vehiculen aquest compromís.

La nova eina comunicativa permet donar a conèixer més a fons totes aquestes iniciatives, agrupades en els següents àmbits: Medi Ambient, Acció Social, Igualtat i Gènere, Transferència social i cultural, i Recerca responsable. No només es busca informar, sinó també fomentar la participació activa de la comunitat: molts dels diferents apartats del web compten amb enllaços directes per inscriure’s en activitats o contribuir a causes diverses.

El web neix amb la voluntat d’esdevenir un aparador de totes les accions que es desenvolupen en el si de la Corporació i que volen potenciar el seu servei a la societat, connectar-se més estretament amb els diferents actors, impulsar una lectura crítica de la realitat i participar en processos socials.

La responsabilitat social universitària, un objectiu global amb aplicació local

La RSU és la capacitat per aplicar un conjunt de principis i valors en la realització de les funcions bàsiques universitàries: la formació, la investigació i transferència del coneixement, la gestió de l’organització i la participació social mitjançant la creació de canals de comunicació i participació per tal de respondre a les demandes dels seus grups d’interès.

Tot i que la UNESCO va començar a plantejar a les universitats el deure d’assumir la seva responsabilitat social dins la incipient societat del coneixement ja al 1998, la primera iniciativa universitària conjunta a nivell europeu va ser engegada al 2015, resultant en el document University Social Responsibility: A Common European Reference Framework, amb la voluntat d’oferir un marc comú de referència dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior que servís de suport per al procés d’implantació de la responsabilitat social a les universitats del continent. D’aquest primer esforç es va derivar el projecte UNIBILITY, University meets Social Responsibility (2017), que traslladava la continuïtat de la tasca a les comunitats. Sense passar per alt els reptes i les oportunitats que la globalització comporta per a les universitats com a agents del canvi social, l’objectiu era l’enfortiment de les relacions de les universitats amb les comunitats locals a través d’accions d’RSU.

La UAB, una de les pioneres a l’estat espanyol

A la nostra universitat, després d’iniciar el procés d’implantació de l’estratègia d’RSU el curs 2009-2010, el Pla Director 2013-2015 ja recull entre els seus objectius l’execució de mesures i accions conjuntes d’RSU amb altres institucions universitàries, com ara la Corporació UAB, de la que aquesta nou espai web n’és mostra.

La Fundació UAB, com entitat universitària sense ànim de lucre al servei de la UAB, activa en àmbits molt diversos -docència, recerca, acció social, prestació de serveis i gestió de patrimoni-, i enfocada a la societat en general, ha contret el deure d’aplicar els principis i valors de l’RSU. Una filosofia que la Corporació ha de transpirar de forma transversal en les seves decisions i accions i que, alhora, contribueix a mostrar el seu compromís amb el territori, els seus públics i el seu entorn.