Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes Pràctics: Síndic i suggeriments

Síndic de Greuges i mecanismes per enviar suggeriments

Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de fer, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que se li plantegin.
El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la UAB.
Més informació a: Síndic de Greuges

Seu electrònica
La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Universitat a través de la qual els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.
Hi ha disponible un formulari obert a tots els ciutadans per formalitzar i presentar consultes, suggeriments i queixes sobre assumptes relacionats amb la UAB.
La seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona està disponible a través d'aquesta adreça electrònica.