Sobre l'afectació de la COVID-19 en els programes de mobilitat per a pràctiques

Darrera actualització: 05/05/2020

Il·lustració preguntes freqüents sobre l'afectació de la covid-19 en les pràctiques internacionals

La situació provocada per la pandèmia de COVID-19 ha provocat alguns canvis en les mobilitats internacionals. Al web de la UAB sobre el coronavirus trobareu les directrius aprovades per la Universitat, i aquí anirem publicant les preguntes més freqüents que ens adreceu, així com altres que creiem que poden ser d’interès per a les persones implicades en els programes de mobilitat per a estades de pràctiques.

La convocatòria de beques per estades de pràctiques del curs 2020-2021 es va publicar el passat 24 d’abril, amb el calendari, la documentació corresponent i el formulari de sol·licituds. En aquest enllaç hi ha la informació.

Degut a la pandèmia, les dificultats i restriccions per viatjar a diferents països i el possible confinament a destinació, la recomanació és que l’inici de la mobilitat es faci a partir dels mesos de setembre-octubre per tal de tenir més garanties de poder executar-la. Sempre caldrà seguir les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries d’aquí i del país de destinació i també, les pròpies de la UAB.

Les mobilitats ajornades del curs 2019-2020 es podran realitzar fins el 30 d’octubre de 2020 si són curriculars o extracurriculars, tant del programa Erasmus+ Pràctiques com del programa UAB Exchange Programme Traineeships.

Si la mobilitat ajornada del curs 2019-2020 és del programa Erasmus+ Pràctiques en la modalitat de persona “acabada de titular”, tens de termini fins a 18 mesos després del tancament de l’expedient acadèmic per realitzar-la. L’Agència Nacional ha ampliat de 12 a 18 els mesos el termini per dur a terme les pràctiques.

Les mobilitats ajornades del programa Erasmus+ Pràctiques que no es puguin dur a terme abans del 30 d’octubre, en el cas d'estudiants d'últim curs, es poden canviar a la modalitat de persona “acabada de titular”. Així doncs, poden iniciar-se a partir del tancament de l’expedient i finalitzar, com a molt tard, el maig de 2022.

A finals del mes de maig es disposarà de més informació sobre l'evolució de la pandèmia i des de la UAB i el Servei d’Ocupabilitat es podrà prendre una decisió sobre les estades de pràctiques. Es publicarà aquí i també es comunicarà a les persones participants del programa del curs 2019-2020 i a aquelles que ho hagin sol·licitat en la convocatòria del curs 2020-2021.

Per poder iniciar les mobilitats, caldrà tenir en compte els decrets de l’estat espanyol i les directrius establertes per la UAB, així com també les restriccions que, en els països de destinació, les autoritats hagin pogut establir per als ciutadans espanyols. En el portal del Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació es publica la informació actualitzada i recomanacions per a viatgers, i en aquest enllaç es pot consultar el mapa de països amb restriccions o que imposen períodes de quarantena a viatgers provinents de l'estat espanyol.

No, no és possible. Les estades de pràctiques internacionals requereixen un desplaçament al país/ciutat de destinació per complir amb els objectius establerts en el marc dels programes de mobilitat i l’Agència nacional no ho permet.

En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques, s’atorgarà el finançament que estava previst en la mobilitat. Si s’ha incorregut en despeses addicionals causades per la pandèmia i no es poden recuperar (lloguer, bitllets d’avió, etc.), caldrà demostrar que s’han intentat recuperar i no ha estat possible, acreditant-ho amb correus electrònic o altra documentació. En aquest cas, caldrà entregar una declaració jurada de les despeses detallades en què s’ha incorregut i els justificants de pagament per tal de presentar-los a l’Agència Nacional i veure si, després d’analitzar-ho, en fan un reemborsament.

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships, el mateix que en l’anterior, i des del Servei d’Ocupabilitat analitzarem la possibilitat de fer-ne un reemborsament.

En el cas que la mobilitat finalment no es pugui dur a terme, presentis la renúncia i hagis incorregut en despeses, cal seguir el mateix procediment anteriorment esmentat i analitzarem el cas per veure si des de l’Agència o des del Servei d’Ocupabilitat, en funció del programa, es pot fer el reemborsament.

Mentre duri l’estat d’alarma i continuem l’activitat de manera remota o en línia, s’admeten els documents enviats a través del correu electrònic amb signatures manuals i després escanejades, signatures digitals, amb o sense segell (tant de la UAB, com de l’entitat d’acollida).

També s’admet que els documents que s’han d’entregar de manera original (conveni o certificat arrival and departure) s’enviïn només escanejats.

En tots els casos, però, la documentació ha de contenir tota la informació completada i totes les signatures requerides. Mira’t el document “Qui ha de signar què” per veure les signatures necessàries.

Les mobilitats al Regne Unit estan garantides en el marc del programa Erasmus+ Pràctiques fins el setembre de 2021.

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships, la destinació del Regne Unit es manté en el curs 2020-2021 sempre i quan la mobilitat sigui d’una durada inferior a 2 mesos, és a dir, un màxim de 59 dies. A partir del curs 2021-2022, cal esperar el tancament de les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit per veure com queda el país en el marc dels programes de mobilitat.