Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Servei Assistencial de Salut

Servei Assistencial de Salut

El Servei Assistencial de Salut està ubicat al campus universitari de Bellaterra i les prestacions que ofereix són: assistencials, preventives, de promoció de la salut, i de recerca. El servei s’organitza en unitats seguint criteris d’especialitat mèdica.
 
1.    Funcions assistencials
 
Unitat d’Atenció Primària
 

 • Urgències mèdiques i traumatològiques. Primers auxilis. Servei d’atenció immediata al campus i a les instal·lacions del Servei o, si el cas ho requereix, trasllat a un centre hospitalari.
 • Visites mèdiques i atencions d’infermeria.
 • Accidents laborals.
 • Cures, injeccions i vacunacions.
 • Anàlisis de sang i d’orina.
 • Consultes i informació sanitària.
 • Certificats mèdics.
 
Determinats serveis assistencials van a càrrec de la persona que els sol·licita mitjançant companyies d’assegurances privades o l’abonament del servei prestat.  Consulteu les tarifes.
 
Unitat de Ginecologia
                   
Cal concertar hora prèvia trucant al telèfon: 93 581 18 00 / 13 11.Podeu gaudir d’una revisió anual ginecològica, amb cost a càrrec de la UAB. Per a altres serveis, consulteu les tarifes.
 
Unitat de Medicina Esportiva (ubicada al Servei d’Activitat Física)
 
Cal concertar hora prèvia trucant al telèfon: 93 581 31 73. En aquest telèfon, també podeu consultar el cost de la visita.
 
Unitat d’Odontologia
 
Cal concertar hora prèvia trucant al telèfon: 93 581 16 10. Podeu gaudir d’una higiene dental biennal, amb cost a càrrec de la UAB. Per a altres serveis, consulteu les tarifes.
 
Unitat de Psicologia
 
Cal concertar hora prèvia al telèfon: 93 581 18 00 / 13 11. El cost de la visita és a càrrec de la UAB.
 
2.    Funcions preventives
 
Unitat de Salut Laboral
 
 • Reconeixements de salut en relació amb el treball.
 • Avaluació de riscs específics per a la protecció de la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància i del personal especialment sensible a determinats riscs en el treball.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Derivació a la mútua d’accidents i malalties professionals dels treballadors amb alteracions de salut relacionades amb el treball o amb sospita de malaltia professional.
 • Informació sanitària general i específica dels treballadors segons els riscos laborals.
 • Gestió de la formació sanitària.
 
Els reconeixements són específics i proporcionals als riscos laborals. El contingut dels reconeixements pot ser més o menys ampli segons els riscos, la periodicitat establerta i l’estat de salut de la persona treballadora.
 
Cal concertar hora prèvia al telèfon: 93 581 18 00 / 13 11. El cost de la visita és a càrrec de la UAB.
 
Accidents laborals
 
Un accident de treball és qualsevol lesió corporal que una persona treballadora pateix a conseqüència de la feina que duu a terme per compte d’altri, incloses l’anada i la tornada al lloc de treball.
 
Els accidents laborals s’atenen al SAS. Aquest serveiactua com a mútua d’accidents i malalties professionals en cas de personal acadèmic contractat i personal d’administració i serveis (PAS). Fora de l’horari del Servei Assistencial de Salut cal anar a centres de la mútua en conveni (actualment, Egarsat). Podeu consultar a l’adreça www.egarsat.es o al SAS quins són els centres més propers al vostre domicili.
 
El SAS actua únicament com a centre sanitari en el cas del personal acadèmic en règim de Muface. Fora de l’horari del Servei Assistencial de Salut, cal que aneu als centres de referència de Muface.
 
Horaris del Servei Assistencial de Salut
 
Podeu consultar els horaris establerts per als períodes lectius i no lectius al web del SAS.
 
Podeu trobar tota la informació que necessiteu sobre les activitats del SAS, les campanyes que duu a terme i els consells de salut al web del Servei.