Personal UAB Personal d'administració i serveis

El seguiment de l'acollida

El seguiment de l'acollida

La importància del seguiment

Un cop la persona forma part de l’equip, pot començar a desenvolupar les tasques que se li encarreguen amb suficient autonomia. No hem d’oblidar, però, que la seva incorporació és recent i que s’enfronta a moltes novetats: feina, grup de treball, entorn... En aquest sentit i per a facilitar-ne l’adaptació, és recomanable que tres setmanes després de la seva arribada, el cap o el tutor assignat es reuneixin amb la persona per a fer una sessió de seguiment per valorar els aspectes següents:

 • Integració a l’equip.
 • Comprensió de les funcions del lloc.
 • Confirmació de la qualitat o l’adequació de la formació rebuda.
 • Mancances detectades a la formació.
 • Demanda de feedback per saber com està vivint la incorporació.


En funció dels resultats d’aquesta primera sessió de seguiment caldria planificar-ne d’altres i establir-ne la periodicitat més idònia en funció de les necessitats manifestades per la persona o detectades pel cap o tutor.

Suggeriments per al seguiment

Les qüestions reflectides en el quadre següent poden servir de guia per tal d’enfocar adequadament la reunió de seguiment.

Aspectes que cal valorar Descripció
Integració de l'equip Valorar l'adaptació de la persona a la unitat o oficina i les relacions interpersonals amb els companys
Desenvolupament de les funcions del lloc de treball Valorar el compliment dels aspectes següents del lloc de treball:
 • Coneixement dels aspectes tècnics
 • Coneixement de les aplicacions informàtiques
 • Coneixement dels processos administratius
 • Qualitat en l'atenció a l'usuari
Detecció de possibles necessitats de formació
 • Esmentar aquells aspectes que tant el cap com la persona incorporada consideren que cal reforçar a través de formació
 • Valorar si la formació es pot fer en el mateix lloc de treball o bé si cal comunicar la necessitat a la unitat de formació
Balanç del pla d'acollida Valorar, la persona incorporada, el funcionament global d'acollida