La UAB aprova mesures excepcionals per flexibilitzar l'avaluació acadèmica

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Consell de Govern de la UAB, reunit el 30 d'octubre passat al Rectorat, va aprovar mesures excepcionals per a flexibilitzar l'avaluació acadèmica.

30/10/2019

Mesures excepcionals per a flexibilitzar l'avaluació acadèmica

Vista la petició d’un grup d’estudiants del Claustre del passat 21 d’octubre de 2019 per adoptar mesures excepcionals de flexibilització del sistema d’avaluació acadèmica durant el primer quadrimestre del curs 2019/2020.

Atès que la Llei Orgànica d’Universitats, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix a l’article 46.3 que “les Universitats establiran els procediment de verificació dels coneixements dels estudiants”.

Atès que el Consell de Govern de la UAB va aprovar, el 23 de març de 2017, el Títol IV de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, on s’estableix un procés d’avaluació continuada per als estudiants de Grau, Màster i formació continuada.

Atès que aquest sistema d’avaluació continuada ha de quedar recollit anualment en les guies docents de les diferents titulacions i no pot ser modificat durant el curs acadèmic corresponent.

Atès el caràcter excepcional del context actual que, per diverses circumstàncies, pot dificultar el seguiment de l’avaluació continuada.
 
Atès que d’acord amb l’anterior, una flexibilització en l’aplicació del sistema d’avaluació continuada ha de ser autoritzada, si escau, pel Consell de Govern, ja que és l’òrgan que en ús de la seva competència normativa el va establir i aprovar.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents

ACORDS

PRIMER.- Flexibilitzar el que estipula la normativa acadèmica sobre l’exigència d’avaluació continuada en els seus articles 112, 112bis i 112ter per a les assignatures que s’hagin d’avaluar durant el primer  quadrimestre del curs 2019/2020 (quadrimestrals del primer quadrimestre i anuals).

A més de l’avaluació continuada en els termes publicats a les guies docents de les assignatures, s’obre excepcionalment durant el període citat una via no prevista a la normativa:

-       una prova de síntesi final recuperable per als estudiants que així ho decideixin, sempre que formalitzin prèviament el seu compromís amb aquesta via d’avaluació.

Cada centre docent identificarà, d’acord amb la seva singularitat acadèmica, les assignatures que no són susceptibles de ser avaluables amb una prova de síntesi final.

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius als centres docents.