El 19 de maig, eleccions a rector o rectora de la UAB

Canditats a rector o rectora de la UAB 2016

La Junta Electoral ha proclamat les candidatures a rector o rectora següents: Margarita Arboix, catedràtica de farmacologia, i Antoni Méndez, catedràtic de física teòrica. La campanya electoral es desenvolupa entre els dies 29 d’abril i el 19 de maig, dia de le eleccions.

29/04/2016

El pròxim dia 19 de maig de 2016 tindran lloc les eleccions a rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Junta Electoral General de la UAB ha proclamat les candidatures de Margarita Arboix Arzó, catedràtica de farmacologia i d'Antoni Méndez Vilaseca, catedràtic de física teòrica.

Des del dia 2 de maig i fins a les 9,30 hores del dia 17 de maig es pot exercir la votació anticipada en els respectius centres assignats al cens electoral. Es pot consultar els llocs, els horaris i tota la informació complementària sobre com exercir el vot anticipat al web de les Eleccions.

El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret entre els catedràtics d'universitat actius, que prestin serveis en la Universitat Autònoma de Barcelona, almenys amb dos anys d'antiguitat, amb dedicació a temps complet. La durada del seu mandat és de quatre anys, renovable per un únic mandat consecutiu.

La comunitat universitària es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors: sector A, professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat; sector B, resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència; sector C, estudiants de grau i de postgrau; i sector D, personal d'administració i serveis.
El vot a candidatura vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat universitària es pondera de la forma següent: sector A, un 51% (segons el que disposa la Llei Orgànica d'Universitats); sector B, un 9%; sector C, un 30%; i sector D, un 10%.

La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals l’aplicació i la interpretació de les normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del Claustre, així com la resolució de les reclamacions i impugnacions referents al procés o als resultats electorals.

En la Web d'Eleccions trobareu tota la informació relativa al procés d'elecció de rector o rectora: calendari, censos, reglament electoral, informació sobre les candidatures i els resultats.


Web de presentació de la candidatura de Margarita Arboix

Web de presentació de la candidatura d'Antoni Méndez


Més informació: Web d'eleccions

 

Notícies relacionades

Totes les notícies