Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Riscos Laborals

Riscos Laborals

Riscos en el meu lloc de treball

Riscos genèrics
Riscos específics en oficines i despatxos


Formació i informació en prevenció de riscos laborals
La LPRL (Llei de prevenció de riscos laborals) estableix el dret dels treballadors i treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Això comporta, directament, l’obligatorietat de la institució d’establir els mecanismes d’informació i formació necessaris referents a l’activitat dels  treballadors i treballadores.

La UAB disposa d’un pla de formació en PRL (prevenció de riscos laborals) amb la relació dels tipus de formació obligatòria i recomanable en funció dels llocs de treball dels empleats. Aquest pla s’actualitza anualment d’acord amb les necessitats detectades i l’activitat prevista. Tant el pla com l’oferta formativa són públics per a totes les persones empleades mitjançant la intranet i la Unitat de Formació. Si no hi trobeu el que us fa falta, digueu-nos-ho i valorarem la vostra proposta.

Així mateix, existeix tot un seguit de normes, notes tècniques informatives, manuals i procediments de treball, als quals també podeu accedir a través de la intranet.
 
També és important que conegueu totes les consignes d’actuació en casos d’emergència (evacuació, confinament). En aquest sentit podeu accedir al Pla d’Autoprotecció general del Campus de Bellaterra i al dels diferents edificis des de la intranet. i al dels diferents edificis des de la intranet.

Responsabilitats en prevenció de riscos laborals
El Pla de Prevenció determina la política que segueix la Universitat amb la voluntat d’integrar la prevenció a tots els nivells jeràrquics i a tots els processos. El model  que adopta la UAB es basa en els principis següents:

  • Descentralització: es pretén que cada departament, centre, institut, servei, grup de recerca, etc., disposi d'una estructura pròpia quant a responsabilitats.
  • Autogestió: totes aquestes unitats, amb el suport i l'assessorament del servei de prevenció i del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), han de funcionar autònomament.
  • Interlocució: cal que cadascuna de les unitats esmentades tingui personal que es faci càrrec de les accions preventives i de seguretat adients en un termini adequat i de manera precisa i coordinada.

Tota la comunitat universitària ha de ser conscient de la necessitat de fomentar una autèntica cultura preventiva.Cada lloc de treball té imprès el seu caràcter preventiu i cada càrrec, tant institucional com administratiu o de confiança, comporta una sèrie de competències i responsabilitats en matèria preventiva.

L’acompliment d’aquest compromís és fonamental per aconseguir la integració de la prevenció, de manera eficaç, en totes les decisions que s’adoptin i en les activitats docents, d’investigació i de suport que es duen a terme a la nostra universitat, en qualsevol nivell jeràrquic.

Tota la comunitat universitària ha de ser conscient de la necessitat de fomentar una autèntica cultura preventiva.
 

Més informació a: