Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Riscos Laborals

Riscos Laborals

Què són els riscos laborals?
 
La definició de risc laboral apareix en l’article 4 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, que descriu el terme com «la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball». Un exemple pot ser el del treballador que duu a terme la seva tasca sobre un terra mullat i, per tant, té la possibilitat de relliscar i patir una caiguda.

D’altra banda, podem definir perill com el conjunt d’elements que són presents en les condicions de treball i poden desencadenar una disminució de la salut dels treballadors.
 
S’enténper prevenció: «El conjunt d’activitats o mesures adoptades o
previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball» (article 4.1 de la LPRL).
 
Siaquests riscos no es tracten adequadament, hi ha la possibilitat que produeixin accidents i malalties professionals de diverses índoles i gravetats per a la persona treballadora.
 
Com puc saber a quins riscos m’estic exposant?
 
Avaluació de riscos
 
Tots els treballadors han de tenir a disposició un informe anomenat «Avaluació de riscos», en el qual es detallen els riscos presents al seu lloc de treball (segons si es consideren greus, moderats o lleus) i les mesures que s’han de dur a terme per minimitzar-los o eliminar-los. Demaneu al vostre cap superior aquesta informació, ja que té l’obligació de facilitar-vos-la. En cas de dubte, sempre podeu trucar al Servei de Prevenció, a l’extensió 1950.
 
Riscos al lloc de treball
 
El vostre cap superior és el responsable d’informar-vos dels riscos relacionats amb les tasques concretes que heu de dur a terme. A més, a la intranet hi trobareu informació ajustada al vostre perfil.
 
Documentació d’interès
 
A la intranet hi trobareu un seguit de documents en format de PNT (procediment normalitzat de treball), normes de seguretat, notes informatives i consells de seguretat adequats per a diferents situacions i riscos.
 
 
 
Senyalització de seguretat

La senyalització en la prevenció de riscos laborals dóna informació sobre seguretat, indica un perill o bé una pauta de comportament que s’ha de dur a terme. Pot ser un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual, segons escaigui.
 
En qualsevol cas, la senyalització s’utilitza quan no ha estat possible eliminar els riscos o reduir-los prou.
 
 
Formació preventiva
 
La UABdisposa d’un Pla de formació en prevenció de riscos laborals,en el qual s’indica la formació obligatòria i recomanable en funció dels llocs de treball del personal.La Unitat de Formació és l’encarregada de fer pública l’oferta de cursos que fa el Servei de Prevenció, que té en compte:

  • La varietat d’activitats dels treballadors.
  • Les necessitats dels diferents col·lectius (PAS, PA i PIF).
  • Les necessitats de les diferents posicions jeràrquiques.
 
Cal destacar especialment l’obligació per llei de fer el curs de Formació Inicial en Prevenció de Riscos Laborals (2 h), que es duu a terme en diverses convocatòries cada any i que va especialment dedicat a tot el personal de nova incorporació a la UAB.
 
Cada cop més, els finançadors de projectes de recerca i de convenis de col·laboració demanen que s’acrediti la formació preventiva del professorat que hi participa. Podreu obtenir l’acreditació, un cop feta la formació, a la intranet, a l’apartat de Formació.
 
Riscos genèrics
 
Els riscos genèrics són aquells inherents als espais de treball i a les activitats. Entre aquests, hi ha les caigudes (de persones, d’objectes, etc.), els xocs, els cops, els atrapaments... Habitualment són riscos coneguts i acceptats pels treballadors com a part intrínseca de la feina. És precisament per aquesta familiaritat que cal preveure mesures per prevenir-los i per conscienciar sobre la importància que tenen.
 
Quins drets i quines obligacions tinc en relació amb la prevenció de riscos laborals?
 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
Forma part d’aquesta protecció:
·         La informació i la formació en matèria preventiva.
·         La consulta i la participació en qüestions relacionades amb la prevenció de riscos.
·         La interrupció de l’activitat en cas de risc greu o imminent.
·         La vigilància inicial i periòdica del seu estat de salut segons els riscos específics del lloc de treball.
·         La protecció especial d’embarassades i personal sensible.
 
Són obligacions de la persona treballadora:
·         Vetllar per la pròpia seguretat i salut en el treball.
·         Vetllar per la seguretat i la salut d’altres persones que puguin resultar afectades per l’activitat que desenvolupa.
 
Això, en particular, vol dir:
·         Utilitzar adequadament els equips de treball, les substàncies i els equips de protecció individual i col·lectiva necessaris per dur a terme les tasques que si li encomanin.
·         No posar fora de servei els dispositius de seguretat.
·         Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i el Servei de Prevenció de qualsevol situació de risc observada.
·         Contribuir al compliment de les obligacions legals i cooperar amb la UAB en matèria preventiva.
 
Tots els membres de la comunitat universitària han de vetllar pel compliment de les consignes sobre política per a la dignitat de les persones, acordades en la sessió del Consell de Govern del 17 de juliol de 2008 (Acord per a la dignitat).
 
Necessito que el lloc de treball s’adapti a mi
 
Si per motius de salut, embaràs o lactància, el lloc de treball s’ha d’adaptar a les vostresnecessitats específiques, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Salut Laboral, ubicada al Servei Assistencial de Salut, que posarà en marxa el procediment adequat per a aquests casos (vegeu l’apartat de funcions preventives del SAS).