Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Retribucions

Retribucions

Retribucions del personal funcionari
Les retribucions del funcionari de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries, d’acord amb l’article 21 i els articles següents de l’EBEP.
 
Retribucions bàsiques:

 • Sou
 • Triennis

Retribucions complementàries:
 • Nivell destí (cada escala té un nivell mínim i un de màxim)
 • Complement específic
 
Pagues extraordinàries:
 • Dues l'any (efectives en la nòmina de juny i de desembre)
 • Import: mensualitat de retribucions bàsiques i totalitat de retribucions complementàries

Retribucions del personal laboral
Les retribucions del personal laboral de les universitats públiques catalanes estaran constituïdes per un salari base i pels complements que s’especifiquen al V Conveni col·lectiu del personal laboral d’universitats públiques catalanes (art. 32 i següents), segons els grups.

Retribucions:
 • Salari base
 • Complement de lloc de treball
 • Antiguitat
 
Pagues extraordinàries:
 • Tres l'any (efectives a la nòmina de juny, setembre i desembre)
 • Import: mensualitat de salari base i complement d’antiguitat
La taula de retribucions del personal d’administració i serveis funcionari i laboral es pot consultar aquí.