Universitat Autònoma de Barcelona

Dades de la UAB

2011-2012

Recursos humans

Les dades més rellevants dels recursos humans de la UAB durant l'any 2011 van ser:

3.615
personal docent
i investigador
796
personal investigador
en formació
2.503
personal
d'administració i serveis Per a més informació podeu desplegar el menú esquerra.


Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2021 Universitat Autònoma de Barcelona