Reproducció i Lactació

Estudi de la glàndula mamària (desenvolupament, estructura i metabolisme) i els efectes de la dieta i la munyida sobre la producció de llet i la salut de la mamella en ovelles, cabres i vaques.

Investigadores i investigadors:
Elena Albanell Trullàs
Gerardo Caja López
Ramon Casals Costa
Francesc Xavier Such Martí

Projectes:

La Producció in vitro d'embrions (PIVE) és una tecnologia reproductiva que té per objectiu augmentar dràsticament la capacitat reproductiva de les femelles selectes mitjançant l'ús dels ovòcits recuperats de l'ovari. Els nostres projectes estan centrats en l'estudi de la qualitat de l'ovòcit, provant diferents medis de cultiu in vitro, analitzant les característiques moleculars del citoplasma dels ovòcits i buscant biomarcadors que prediguin la seva qualitat. El principal objectiu del nostre laboratori és produir embrions de bona qualitat i que siguin transferibles a femelles receptores.

Investigadores i investigadors:
María Teresa Paramino Nieto
Maria Dolors Izquierdo Tugas

Projectes:

Sistemes de maduració bifàsica per a millorar la competència embrionària dels oòcits de cabrum (AGL2017-85837-R)
El principal problema dels programes de Producció in vitro d'embrions (PIVE) és que els seus resultats són variables i impredictibles degut, en part, a l'espontània i incontrolada reiniciació de la meiosi que es produeix immediatament després d'alliberar l'ovòcit del fol·licle. A més, en ovòcits procedents de fol·licles petits i mitjans, com en el cas de les femelles prepúbers, el citoplasma de l'ovòcit és imadur i poc competent per produir un embrió viable. Aquests dos factors, desconeixement de l'estat nuclear a l'iniciar la MIV i citoplasma immadur, ens proporciona un ovòcit poc competent per a la PIVE. En col·laboració amb la Universitat d'Adelaida, el present projecte pretén preparar un protocol de PIVE basat en una maduració bifàsica amb 2 etapes: 1) premaduració amb compostos, com el CNP, capaços d'aturar la meiosi amb l'objecte de permetre un major creixement i preparació de l’ovòcit, i amb Forskolin i IBMX, compostos que permetrien un increment del cAMP intracitoplasmàtic dels complexes ovòcit-cumulus (COCs) i el manteniment de les unions GAP. En l'etapa 2, els ovòcits premadurats passarien a les condicions de MIV convencional. Aquest sistema bifàsic de MIV serà comprovat en producció d'embrions utilitzant la FIV, la ICSI i la activació partenogènica. A més, a causa del llarg procés d'aquest protocol de PIVE, els radicals d'oxigen (ROS) podrien provocar un factor de toxicitat en les cèl·lules. Així, per intentar controlar la producció i efecte dels ROS, estudiarem l'efecte de l'addició en els medis de FIV i de cultiu embrionari de diferents dosis de melatonina, poderós compost de neteja dels ROS, sobre la producció i qualitat dels blastocists. Finalment, l'últim objectiu és dissenyar un protocol de MIV bifàsic que ens permeti millorar la competència d'ovòcits de baixa qualitat, com són els de les prepúbers, provinents en la seva majoria de fol·licles, i ens proporcioni millors resultats de producció de blastocists en quantitat i qualitat.

Persones de contacte: María Teresa Paramio i Dolors Izquierdo (Teresa.Paramio@uab.cat  , Dolors.Izquierdo@uab.cat)