Open Access

PDI

Com us afecta?: PDI

Article 37 de la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Article 37. Ciència oberta

1. Els agents públics del “Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación” impulsaran que es faci difusió dels resultats de l’activitat científica, tecnològica i d’innovació, i que els resultats de la investigació, incloses les publicacions científiques, dades, codis i metodologies, estiguin disponibles en accés obert. L’accés gratuït i lliure als resultats es fomentarà mitjançant el desenvolupament de repositoris institucionals o temàtics d’accés obert, propis o compartits.

2. El personal d’investigació del sector públic o que la seva activitat investigadora estigui finançada majoritàriament amb fons públics i que opti per disseminar els seus resultats d’investigació en publicacions científiques, haurà de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a ser publicada i les dades associades a les mateixes en repositoris institucionals o temàtics d’accés obert, de forma simultània a la data de publicació.

3. Els beneficiaris de projectes d’investigació, desenvolupament o innovació finançats majoritàriament amb fons públics hauran de complir en tot moment amb les obligacions d’accés obert indicades a les bases o els acords de subvenció de les convocatòries corresponents. Els beneficiaris d’ajuts i subvencions públiques s’asseguraran de que conserven els drets de propietat intel·lectual necessaris per a donar compliment als requisits d’accés obert.

4. Els resultats de la investigació disponibles en accés obert podran ser utilitzats per les administracions públiques en els seus processos d’avaluació, incloent l’avaluació del mèrit investigador.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitarà l’accés als repositoris d’accés obert i la seva interconnexió amb iniciatives similars nacionals i internacionals, promovent el desenvolupament de sistemes que ho facilitin, i impulsarà la ciència oberta a través de la “Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación”, reconeixent el valor de la ciència com a bé comú i seguint les recomanacions europees en matèria de ciència oberta.

A més de l’accés obert, i sempre amb l’objectiu de fer la ciència més oberta, accessible, eficient, transparent i beneficiosa per a la societat, els ministeris de Ciencia e Innovación i de Universidades, cada un des del seu àmbit d’actuació, així com les comunitats autònomes en el marc de les seves competències, promouran també altres iniciatives orientades a facilitar el lliure accés i gestió de les dades generades per la investigació (dades obertes), d’acord als principis internacionals FAIR (fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables), a desenvolupar infraestructures i plataformes obertes, a fomentar la publicació dels resultats científics en accés obert, i la participació oberta de la societat civil en els processos científics, tal com es desenvolupa a l’article 38.

6. Això serà compatible amb la possibilitat de prendre les mesures oportunes per a protegir, amb caràcter previ a la publicació científica, els drets sobre els resultats de l’activitat d’investigació, desenvolupament i innovació, d’acord amb les normatives nacionals i europees en matèria de propietat intel·lectual i industrial, obtencions vegetals o secret empresarial.

Política institucional d’accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern en data 14 de desembre de 2022): https://ddd.uab.cat/record/89641

En cas de gaudir d’un ajut de recerca, addicionalment cal comprovar les recomanacions en matèria d’Accés Obert especificades per l’Agència Finançadora.
 
Annex 5: Specific rules del General Model Grant Agreement del Programa Horizon Europe: Communication, Dissemination, Open Science and Visibility (Article 17)

Open Science: Open access to scientific publications
The beneficiaries must ensure open access to peer-reviewed scientific publications relating to their results. In particular, they must ensure that:

 • at the latest at the time of publication, a machine-readable electronic copy of the published version, or the final peer-reviewed manuscript accepted for publication, is deposited in a trusted repository for scientific publications
 • immediate open access is provided to the deposited publication via the repository, under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public Licence (CC BY) or a licence with equivalent rights; for monographs and other long-text formats, the licence may exclude commercial uses and derivative works (e.g. CC BY-NC, CC BY-ND) and
 • information is given via the repository about any research output or any other tools and instruments needed to validate the conclusions of the scientific publication.

Beneficiaries (or authors) must retain sufficient intellectual property rights to comply with the open access requirements.
Metadata of deposited publications must be open under a Creative Common Public Domain Dedication (CC 0) or equivalent, in line with the FAIR principles (in particular machineactionable) and provide information at least about the following: publication (author(s), title, date of publication, publication venue); Horizon Europe or Euratom funding; grant project name, acronym and number; licensing terms; persistent identifiers for the publication, the authors involved in the action and, if possible, for their organisations and the grant. Where applicable, the metadata must include persistent identifiers for any research output or any other tools and instruments needed to validate the conclusions of the publication.
Only publication fees in full open access venues for peer-reviewed scientific publications are eligible for reimbursement.

 

Article 29.2 de l'Annotated Model Grant Agreement del Programa Horizon 2020: 29.2. Open access to scientific publications

Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.
In particular, it must:

 • (a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;
 • (b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:. Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.
  • (i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
  • (ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.
 • (c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

 • the terms [‘European Union (EU)’ and ‘Horizon 2020’][‘Euratom’ and Euratom research and training programme 2014-2018’];
 • the name of the action, acronym and grant number;
 • the publication date, and length of embargo period if applicable, and
 • a persistent identifier.