Open Access

Doctorands

Com us afecta?: doctorands

Article 14, seccions 5 i 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat:

5. Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar del seu arxivament en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d’aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d’Educació als efectes oportuns.

6. En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser, entre d’altres, la participació d’empreses en el programa o escola, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, les universitats han d’habilitar procediments per desenvolupar els apartats 4 i 5 anteriors que assegurin la no-publicitat d’aquests aspectes.

Objectiu III de la Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012, acord 46/2012:

III.- Els alumnes de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona han de dipositar al dipòsit digital la seva tesi doctoral, també en un termini no superior als sis mesos des de la seva aprovació, tal com estableix el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials del doctorat. Així mateix, els doctorands i els estudiants han de dipositar els seus treballs de doctorat, màster o fi de carrera al dipòsit digital.