Maneig i Benestar Animal

 


Animals de granja – Identificació i validació d'indicadors de benestar basats en animals, incloses les mesures fisiològiques. Desenvolupament de sistemes d'habitatge per a truges lactants i garrins amb alts estàndards de benestar animal. Avaluació i tractament del dolor en animals de granja.
Animals complementaris - Identificació i validació d'indicadors de benestar basats en animals, incloses les mesures fisiològiques. Canvis de comportament causats per la por i l'ansietat en gossos i gats. Utilització de feromones per a la prevenció i tractament de problemes conductuals en gossos i gats.
Animals zoològics  - Identificació i validació d'indicadors de benestar basats en animals, incloses les mesures fisiològiques. Desenvolupament de protocols per avaluar el benestar animal zoològic.


Investigadores i investigadors:
Josep Gasa Gasó
Xavier Manteca Vilanova


Projectes:

Benestar animal i viabilitat econòmica de les granges intensives de porcs i de bovins
Aquest projecte està finançat pel Govern espanyol i el seu objectiu general és proporcionar coneixements pràctics i amb bases científiques als productors de porcs i vaquí per tal de superar els reptes actuals relacionats amb el benestar dels animals. Té quatre objectius específics: (1) comparar diferents tipus de material manipulable per a porcs des del punt de vista del benestar animal, el rendiment i la sostenibilitat econòmica (2) comparar alternatives a les gàbies de parts convencionals per millorar el benestar de la truja i els seus garrins amb un sistema econòmicament viable, competitiu i fàcil d'implementar a la pràctica (3) comparar diferents tipus de llit per a vaques lleteres i (4) oferir recomanacions pràctiques sobre la quantitat de fibra efectiva físicament necessària per prevenir l'acidosi subclínica en boví de carn.
Persones de contacte: Xavier Manteca (Xavier.Manteca@uab.cat )
 
Utilitzar les bases de dades de les granges comercials així com assaigs a granges comercials per millorar la producció porcina
Abans de ser implementada amb èxit, la recerca bàsica requereix de vegades ser validada en condicions comercials. Sovint, la forma més útil per a realitzar investigacions amb porcs d'engreix i truges reproductores és treballar amb animals en condicions comercials. De fet, analitzar i modelar les dades provinents de granges comercials ens permet proposar recomanacions pràctiques amb una aplicació imminent al camp. Això és especialment rellevant per als problemes relacionats amb el maneig, el benestar i l'alimentació dels animals. En realitat, seguim participant en tres línies específiques: a) el maneig i l'alimentació de les primípares, b) el maneig i l'alimentació de les truges gestants i lactants  i c) desenvolupar models sobre el creixement dels porcs i desenvolupar estratègies per a minimitzar la variabilitat entre animals des del naixement fins al sacrifici.
Alguns dels resultats publicats en els darrers anys tracten sobre: ​​a) l'efecte del calostre i les adopcions sobre els garrins deslletats i la truja al final de la lactació, b) l'efecte de la corba o del nivell d'alimentació durant la gestació sobre els garrins nounats i deslletats i sobre la truja al llarg de tot el seu cicle productiu; c) l'impacte dels principals factors de producció sobre la ingesta d'aliment, el creixement mig diari i l'índex de conversió dels porcs en creixement.
Persones de contacte: Josep Gasa (Josep.Gasa@uab.cat)
 
Cortisol en pèl com a mesura d’estrès crònic en gats domèstics
Els problemes relacionats amb l’estrès són molt freqüents en gats domèstics i tenen un impacte negatiu important tant sobre el benestar del gat com sobre el vincle humà-animal, particularment quant l’estrès es presenta de manera crònica. Aquest projecte, finançat per Purina, té com a objectiu validar el cortisol en pèl com a mesura d’estrès crònic en gats amb propietari. Per a realitzar-lo, s’obtindrà una mostra de pèl d’un nombre significatiu de gats amb propietari que presentin problemes de conducta relacionats amb l’estrès, així com de gats control. La concentració de cortisol es determinarà amb l’objectiu de (1) analitzar si la concentració de cortisol és consistent al llarg del temps en un mateix individu i (2) comprovar si els gats amb estrès tenen concentracions de cortisol significativament més elevades que els gats control.
Persones de contacte: Xavier Manteca (Xavier.Manteca@uab.cat )
 
Identificació i validació d’indicadors basats en l’animal per avaluar el benestar d’animals de zoo
El benestar animal ha esdevingut una prioritat pels zoològics i aquaris moderns. Per poder identificar àrees problemàtiques i avaluar estratègies de millora, es necessiten indicadors científics de benestar animal. L’objectiu general del present projecte és el d’identificar i validar indicadors basats en l’animal (com per exemple canvis en el comportament, paràmetres fisiològics i/o informació recollida en registres com ara la longevitat i la prevalença de malalties) per avaluar el benestar en diferents animals de zoo. El projecte es realitza en col·laboració amb diverses institucions zoològiques d’Espanya i de fora. Inicialment, el projecte es focalitzarà en mamífers marins però s’espera que en un futur proper cobreixi també altres grups taxonòmics.
Persones de contacte: Xavier Manteca (Xavier.Manteca@uab.cat )

 

 

 

 

Desenvolupament de diferents sistemes d'identificació animal (bolígrafs ronals, transponders injectables i transpondedores d'etiquetes) per al bestiar boví, oví, cabrum i porcí, per garantir la traçabilitat dels animals i dels productes animals

Investigadores i investigadors:
Gerardo Caja López


Projectes:

Desenvolupament de tecnologia de sensors adequada per monitoritzar l'alimentació i el comportament de petits remugants lactis. Acció de cost FA1308 DairyCare SWIG
El projecte s'orienta específicament a un àrea d'interès amb els resultats relacionats amb el control del benestar i la conducta alimentària. Es centrarà directament en un boló miniaturitzat per controlar i quantificar els processos associats a la funció rumen i l'activitat de les ovelles i cabres lleteres. El projecte té una gran rellevància per a l'àrea de desenvolupament de sensors i models de monitorització / detecció ja que són específics de cada espècie i condicions d'explotació. Amb aquest objectiu, l'equip de recerca produirà un bol adequat i el programari adequat per recollir i modelar la funció del rumen i el comportament de l'alimentació de les ovelles i cabres lleteres sota condicions extremes d'alimentació i gestió.
Persones de contacte: Gerardo Caja (Gerardo.Caja@uab.cat)
 
Efectes bioclimàtics en oví i caprí: nivells de resposta, desenvolupament de sensors i noves estratègies de control.AGL2013-44061-R. Ministeri d'Economia i Competitivitat MINECO (2016-2017)
La diversitat climàtica espanyola i l'amenaça del canvi climàtic, amb l'augment de les temperatures i l'aparició d'ones de calor i fred en dates no previsibles, són una preocupació per al sector agrícola. Es desconeix l'impacte d'aquests canvis en la població d'ovelles i cabres espanyoles, en producció en diferents condicions i amb diferents aptituds. Aquest projecte prioritza l'estudi dels efectes bioclimàtics sobre ovelles i cabres lleteres, i aborda 8 objectius experimentals, dividits en 2 àrees d'investigació (A, animal; B, sensors), de la manera següent: A1) recerca d'indicadors d’estrès per calor i per fred, A2) avaluació dels efectes de l’esquila sota estrès tèrmic (estiu ) i les condicions fredes (hivern); A3) avaluació dels efectes epigenètics i immunològics de l'estrès per calor; A4) avaluació de noves estratègies d'alimentació per mitigar els efectes de l'estrès per calor; B1) desenvolupar xarxes de radiofreqüència per a connectar nodes d'instrumentació; B2) desenvolupament de sensors ruminals; B3) desenvolupament d'instrumentació per a determinar la posició i l'activitat; B4), disseny i implementació d'una recuperació d'energia per substituir la bateria dels bolus ruminals.
Persones de contacte: Ahmed Salama (Ahmed.Salama@uab.cat)
Caracterització estructural dels sistemes de producció i estudi dels costos de producció en explotacions ramaderes. Establiment de tipologies per representar les característiques dels diferents tipus de granges i sistemes en ús.

Investigadores i investigadors:
Jordi Bartolomé Filella
Sergio Calsamiglia Blancafort
Josep Gasa Gasó

María José Milán Sendra
Josepa Plaixats Boixadera


Projectes:

Competitivitat del sector lacti: a partir de dades a decisions
El sector de la indústria lletera s'enfronta a dificultats per la reducció dels preus de la llet i l'augment del cost de l'alimentació. La necessitat de millorar la competitivitat de l'empresa làctia requereix decisions que sovint són difícils d'avaluar perquè són molt dependents de molts factors econòmics i tècnics i les seves interaccions. L'objectiu d'aquest projecte és integrar el coneixement dels animals, les dades disponibles a la finca de les màquines de munyir, el programari de gestió i els sensors, juntament amb les tècniques d'intel·ligència artificial per desenvolupar una aplicació per produir coneixements addicionals (objectiu científic) i recomanar accions a nivell agrícola (objectiu aplicat ). El projecte s'estructura en quatre tasques principals: 1) Recopilació automatitzada de dades de les diferents plataformes i la seva consolidació en una base de dades única; 2) Aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial per desenvolupar un sistema basat en coneixements per interpretar les dades de les explotacions. Proposem utilitzar diferents metodologies com a xarxes neurals, aprenentatge automàtic, mineria de dades i descobriment del coneixement. El sistema proporcionarà recomanacions per a accions que seran avaluades basant-se en el risc incert, risc i econòmic; 3) Validació del sistema en condicions de camp mitjançant la implementació del sistema de coneixement en tres explotacions; i 4) Desenvolupament d'una aplicació de programari en un entorn web que permeti un fàcil accés i ús per als professionals.
Persones de contacte: Sergio Calsamiglia (sergio.calsamiglia@uab.cat)

La ramaderia intel·ligent o ramaderia de precisió pot oferir un monitoratge en temps real i continu dels animals, amb l’objectiu de poder actuar immediatament quan alguna cosa va malament o analitzar l’evolució de les dades per prendre decisions futures. L’automatització i la integració de la tecnologia a la ramaderia, permetrà fer compatible la intensificació amb un creixement mediambiental sostenible i respectuós amb el benestar animal i humà. No obstant això, seria interessant aprofundir en la implantació, adaptació i validació de la tecnologia existent a la ramaderia perquè sigui econòmicament rendible, així com en la valorització de les dades existents i en el seu tractament mitjançant eines computacionals que permeti la presa de decisions.

Investigadores i investigadors:
Gerardo Caja López
Lorena Castillejos Velázquez


Projectes:

Tecnificació intel·ligent i rendible de les granges catalanes per millorar l’eficiència i el benestar dels animals i dels ramaders (SMARTFARM, COMRDI16-1-0032)
La creixent globalització dels mercats a nivell mundial, tant pel que fa a les matèries primeres com del productes d’origen animal (carn, ous, llet), exigeix a les empreses una millora permanent de la seva competitivitat, alhora que la societat demana la consideració i integració d’altres factors en el sistema productiu com són: una producció més eficient i sostenible, disminució de l’impacte mediambiental, millora de la seguretat i qualitat alimentària, i millora del benestar animal.
El sector ramader català ha identificat diferents objectius que contribuirien de forma decisiva a augmentar la seva competitivitat i sostenibilitat. Un d’aquests objectius és millorar la tecnificació de les explotacions ramaderes mitjançant les tècniques conegudes com “smart farming”. Aquestes tècniques inclouen, entre d’altres accions, la recollida, processament i anàlisi de dades a les explotacions ramaderes. Amb l’ajuda de TFT ( Tecnologies Facilitadores Transversals) el projecte SMARTFARM vol aconseguir:
  1. Un control precís de l’alimentació dels animals amb l’objectiu de reduir el cost total de la producció
  2. Un control eficient dels contaminants ambientals que permeti conèixer i reduir el seu impacte al medi
  3. Un augment de la homogeneïtat dels animals de cada lot, amb l’objectiu de reduir les pèrdues econòmiques
  4. Una identificació precoç de les malalties dels animals, la qual cosa permet augmentar el rendiment productiu i el benestar del bestiar
  5. Una gestió integrada de les dades que es generen en una explotació per millorar la presa de decisions
El projecte SMARTFARM suposa una millora simultània de quatre aspectes clau per al sector ramader:
  • La millora de l’eficiència alimentària i per tant una disminució de costos
  • La reducció significativa de l’impacte mediambiental dels actuals sistemes de producció
  • Increment de la seguretat alimentària i el benestar animal
  • La millora de la rendibilitat de les explotacions mitjançant la integració de la informació disponible
Persones de contacte: Lorena Castillejos (Lorena.castillejos@uab.cat)