Recerca

Convocatòria de Doctorats Industrials 2023: Projectes de doctorat industrial especifics (Termini 3)

Estat

Oberta

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

No aplica

Programa

No aplica

Àrea temàtica

No aplica

Tipus d'ajut

DOC_Beques per Doctorats Industrials

Destinataris

  • Predoctoral (PRE)

Descripció

El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral. En concret, es preveuen les modalitats següents:
b) Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o doctoranda al projecte de recerca, que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l'entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic té la consideració de beneficiari.

REQUISITS:
La persona candidata seleccionada:
- Ha d'haver estat admesa en un programa de doctorat per al curs que determini la convocatòria corresponent.
- Ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala del'1 al 10. Per calcular-la es tindran en compte les notes obtingudes en els estudis superiors que permetinl'accés al programa de doctorat.
- Ha de disposar d'un director o directora de tesi vinculat a l'organismede recerca sol·licitant, i d'una persona responsable del projecte designada per l'entorn empresarial. La dedicació de la persona candidata seleccionada al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l'entorn empresarial i l'entorn acadèmic.
- Ha de fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i
industrial. També es valoraran les propostes de formació adaptada a les necessitats específiques del projecte o de l'entorn empresarial responsable del seu desenvolupament (per exemple, amb la introducció de temes de gestió de la qualitat, prevenció de riscos, medi ambient, etc.). No serà computable la formació disciplinària destinada a aprofundir en els coneixements específics del projecte DI. La Generalitat de Catalunya assumirà l'organització de 30 d'aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants la persona candidata seleccionada les pot cursar aprofitant els recursos de formació interna de les empreses o en el marc de l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries. També es pot acreditar formació
transversal realitzada en els cinc anys previs a la sol·licitud de l'ajut.
-No pot tenir una participació en el capital de l'entitat representant de l'entorn empresarial que sol·licita l'ajut o d'una altra entitat relacionada accionarialment o socialment amb aquella, que representi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l'entitat. Tampoc no pot estar
inclosa com a persona candidata en més d'una sol·licitud.

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Data de publicació

05/05/2023

Data d'inici presentació de sol·licituds

06/10/2023

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

11/12/2023

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

11/12/2023

Data de resolució prevista

15/02/2024

Resolució

No aplica