Recerca

Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i polítiques públiques per a l'any 2023

Estat

Pendent de resolució

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

  • Escola d'Administració Pública de Catalunya

Programa

EAPC- Motor de recerca

Àrea temàtica

  • Ciències socials
  • Ciències tecnològiques i Enginyeries

Tipus d'ajut

ADP_Projectes relacionats amb temes de l'Adminstració Pública

Destinataris

  • Investigadors/es (INV)
  • PDI (PDI)

Descripció

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels àmbits de recerca que s'especifiquen a continuació:1. L'Administració digital: necessitats, oportunitats i riscos..2.La qualitat dels serveis públics. 3.La qualitat de les institucions..4.La gestió del coneixement: captació, retenció i reconeixement del talent; gestió del relleu generacional a les administracions públiques.i 5: La governança del sector públic.

Requisits: 
Els equips de recerca han d'estar integrats per tres o més membres, amb almenys una persona de cadascun dels col·lectius següents: acadèmia, Administració pública i societat civil. Una de les persones del col·lectiuacadèmic actua com a responsable del projecte, i una de les persones del col·lectiu de l'Administració pública actua com a mentora institucional.Acadèmia Una de les persones de l'equip amb titulació de doctora ha d'assumir la responsabilitat del projecte, com a investigadora principal, i serà la interlocutora amb l'EAPC per al projecte de recerca subvencionat. Ha d'estar vinculada contractualment o estatutàriament a l'entitat adjudicatària del contracte i ha de tenir una participació mínima en el treball del 30%. La resta de membres acadèmics de l'equip poden ser personal vinculat contractualment o estatutària a les universitats o centres de recerca, becaris i becàries o personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial i/o personal tècnic de suport a la recerca. Els membres acadèmics de l'equip són responsables de la solidesa científica del projecte i han d'assegurar que les solucions que proposen estiguin basades en l'evidència científica. Han d'aportar, en el seu conjunt, una visió interdisciplinària de l'objecte de la recerca.Administració públicaL'equip ha d'incorporar una persona com a mentora institucional. Ha de ser una persona de qualsevol de les administracions públiques catalanes amb responsabilitat i experiència en les polítiques públiques relacionades amb l'objecte de la recerca, i ha de tenir capacitat de decisió o influència per transformar la política que es pretén millorar amb el projecte.Aquesta persona actua per designació de la seva institució. Com a mentora institucional, valida la viabilitat i la utilitat del projecte, ofereix orientació perquè la recerca generi coneixement rellevant per a la presa de decisions, facilita l'accés a dades i informació necessàries i acompanya el projecte durant tot eldesenvolupament. La institució que la designa es compromet a impulsar l'aplicació dels resultats de la recerca en la millora de l'Administració.A més, l'equip pot incorporar personal tècnic expert de qualsevol de les administracions públiques catalanes o entitats i organismes que en depenen o s'hi vinculen. Aquestes persones han d'acreditar experiència professional en el camp objecte de l'estudi.Societat civilL'equip ha d'incorporar una o més persones com a representants dels col·lectius de la societat civil relacionats amb l'objecte de la recerca. Aquestes persones poden estar vinculades a entitats sense finalitat de lucre representatives del teixit associatiu, a la comunitat educativa o al món empresarial i laboral. En tots els casos han d'acreditar experiència professional en el camp objecte de l'estudi.Aquestes persones intervenen en el disseny i el desenvolupament de la recerca aportant la perspectiva d'actors socials afectats pel repte social per al qual es busquen solucions. Es valorarà que els equips siguin pluridisciplinaris, paritaris pel que fa al gènere i diversos pel que fa a les edats, els orígens, les cultures i les religions dels seus membres. Tots els membres de l'equip de recerca han de tenir una participació activa en l'estudi, d'acord amb la dedicació que indiquin en la proposta que presentin. Una mateixa persona no pot constar com a membre de dos o més grups de recerca.

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Data de publicació

28/11/2022

Data d'inici presentació de sol·licituds

01/02/2023

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

22/02/2023

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

01/03/2023

Data de resolució prevista

01/08/2023

Resolució

No aplica