Recerca

Acció Estratègica en Salut AES 2022: Modalitat Projectes d'Investigació en Salut (PI)

Estat

Pendent de resolució

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

  • Instituto de Salud Carlos III

Programa

Subprograma Estatal de Acciones Estratégicas en Salud

Àrea temàtica

  • Ciències experimentals
  • Ciències de la salut
  • Biociències
  • Ciències tecnològiques i Enginyeries

Tipus d'ajut

ISC_Projectes del Instituto Salud Carlos III

Destinataris

  • Postdoctoral (POS)
  • Investigadors/es (INV)
  • PDI (PDI)

Descripció

L'objectiu d'aquesta actuació es el finançament de projectes I+D+I en Salut, com a principal font de suport a la investigació realitzada dins del SNS i en el centres d'investigació vinculats a l'àmbit.

El termini ordinari d'execució de la modalitat Proyectos de Investigación en Salud serà de tres anys comptats a partir de la data que s'especifiqui a la resolució de concessió.

Les prioritats temàtiques i línies d'investigació prioritàries de la convocatòria AES 2022 són les enumerades a l'article 4 de la convocatòria. Els projectes poden ser individual amb un o dos IP's de la UAB, i Coordinats o Multicèntrics. La memòria s'ha de presentar en castellà o en anglès en el model normalitzat corresponent a la AES 2022, independentment de la quantitat que es sol·liciti. 

La forma de presentació de la sol·licitud i resta de documentació serà mitjançant l’accés a l'aplicació informàtica de peticions, es presentaran mitjançant sistemes de certificat electrònic. El document de petició amb les signatures del/la IP i de l'Equip d'Investigació  amb les signatures i les autoritzacions de participació de membres de l'equip d'investigació externs a la UAB, s'hauran de custodiar pel representant legal de l'entitat sol·licitant.

El termini de presentació de peticions s'inicia el dia 2 de març de 2022 i finalitza el dia 24 de març de 2022 a les 15 hores  (el termini intern de presentació de peticions en la UAB,  via la Seu Electrònica de la UAB  https://seuelectronica.uab.cat/ és el dia 21 de març de 2022 a les 14 hores)

Requisits:

IP i resta de membres de l'equip d'investigació: Tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim, durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. IP: Dedicació única al projecte sol·licitat de cada modalitat. Veure article 83 “Requisitos de los participantes en los equipos de investigación” i 84 “Régimen de incompatibilidades” de la convocatòria.

Recordeu que no es poden fer constar en l’Equip professors/es amb categoria associats  no mèdics, i que els tècnics dels Serveis Cientificotècnics  (SCT), tot i tenir reconeguda la seva activitat de recerca, no poden participar en cap projecte de recerca/SGR que no sigui liderat pel director o per un tècnic del propi servei o d’un altre SCT, i sempre i quan el projecte/SGR estigui adscrit al Servei.  Tots els membres de l’equip que estiguin vinculats a una entitat distinta de la nostra UAB hauran d’aportar a l’IP del projecte l’autorització de participació i de vinculació per part de la seva  institució,  tenint en compte l’article 83 de convocatòria. La nostra Àrea de Gestió de la Recerca haurà de disposar obligatòriament, i dins del termini intern, d’aquests documents i signatures per a que la petició pugui ser tramitada en termini pel  nostre Representant legal.

Us recomanem que llegiu amb atenció el document de "Consultas Frecuentes" que ha publicat el ISCIII a la web.

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Data de publicació

09/02/2022

Data d'inici presentació de sol·licituds

02/03/2022

Termini intern (presentació sol·licituds UAB)

21/03/2022

Termini oficial (presentació sol·licituds organisme convocant)

24/03/2022

Data de resolució prevista

24/09/2022

Resolució

No aplica