INVESTIGAR
Innovació, transferència i empresa

Propietat intel·lectual

Propietat intel·lectual i drets d'autor: conceptes bàsics

Què és la propietat intel·lectual?

L'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) classifica les diferents facetes de la propietat intel·lectual en dues branques principals: d'una banda els drets lligats a la propietat industrial (patents, marques, dissenys industrials i denominacions d'origen), i per un altre el dret d'autor i els drets veïns.

En la legislació espanyola entén com a propietat intel·lectual només aquest segon vessant.

El dret d'autor es defineix com el conjunt de drets d'una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica, les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació vol que el treball de l'autor sigui sempre reconegut i afavoreix que pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i per la seva aportació a la cultura o la ciència, beneficis que es reconeixen durant un temps limitat.
 
Què són els drets d'autor?
El dret d'autor es defineix com el conjunt de drets legítims d'una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica, les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l'autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.
Els drets d'autor són:

  • D'una banda, els drets morals, irrenunciables i inalienables, com el dret de reconeixement d'autoria i el dret d'integritat de l'obra, entre d'altres.
  • D'altra banda, els drets econòmics, transferibles i de durada limitada en el temps; bàsicament els drets d'explotació.


Què s'entén per drets d'explotació?

L'autor té els drets d'explotació de la seva obra, de qualsevol forma i per qualsevol mitjà. Aquests drets inclouen la seva facultat d'autoritzar la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Una obra no pot ser explotada sense la seva autorització, excepte en determinats casos que preveu la llei.

Què és el domini públic?

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan venç el termini de protecció dels drets econòmics o d'explotació. Una obra que es troba en domini públic pot ser explotada lliurement, però hem de respectar l'autoria i la integritat.

En la legislació espanyola els drets d'explotació superen la vida de l'autor, i es mantenen fins a 70 anys després de la seva mort. Passat aquest període, l'obra passa a ser de domini públic.

Què és el copyright?

És la fórmula anglosaxona que s'utilitza per designar únicament els drets d'explotació d'una obra, no els drets morals. Estrictament "copyright" vol dir dret de còpia. De fet aquest dret és considerat el bàsic, previ a qualsevol explotació, i d'aquí que s'hagi pres com a identificador del conjunt de drets d'explotació. El símbol © associat a un nom indica la titularitat de drets d'explotació. La seva utilització no és obligatòria.

Normalment, encara que no necessàriament, el símbol © va seguit de l'expressió "tots els drets reservats". També s'utilitza per recordar drets d'altres persones que han intervingut en la divulgació de l'obra, per exemple l'autor de la traducció o l'editorial que publica el llibre.

Què és el dret de cita?

L'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual recull el dret de cita, que permet incorporar fragments d'obres protegides als documents o materials que elabori. S'exclouen els llibres de text i manuals universitaris.

Quant de temps tindré el dret d'explotació de la meva obra quan la publiqui?

Els drets d'explotació superen la vida de l'autor, i es mantenen fins a 70 anys després de la seva mort. Passat aquest període, l'obra passa a ser de domini públic.

Com conservar els drets d'ús de la meva obra?

Tots els drets d'explotació són de l'autor, que pot cedir-los a canvi d'alguna compensació o bé gratuïtament. Per evitar cessions en exclusiva involuntàries, pot utilitzar algunes eines com Scholar's Copyright Addendum Engine de Science Commons, que genera un PDF que s'annexa als acords de copyright dels editors, una eina amb valor legal que li assegura poder retenir determinats drets o les Llicències de Creative Commons.

Materials localitzats a internet

Tot i l'aparença de lliure ús de les obres divulgades per internet, en realitat només poden ser emprades en les condicions que estableixin els seus titulars. Cal, doncs, prestar atenció a la informació relativa a drets de propietat intel·lectual que figuri a la pàgina en qüestió.

Més informació