Benestar i desenvolupament personal

El benestar com a part de l'estratègia HR Excellence in Research

La UAB està compromesa amb la millora del benestar i la salut de tots els seus membres. Per això, compta amb una sèrie d'iniciatives per promoure la cultura del benestar al campus.
 

CAMPUS SALUDABLE I SOSTENIBLE
CampusSIS
Aquest projecte busca millorar la salut de la comunitat universitària i promoure entorns i hàbits de vida saludables. També busca assolir una Universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Cada any, la UAB organitza la Setmana Saludable i Sostenible on es programen tallers, conferències, caminades i activitats esportives gratuïtes i obertes a tota al comunitat universitària.

Les activitats es recullen a un blog, on es publiquen també notícies sobre diversos aspectes relacionats amb la salut: hàbits alimentaris, gestió de les emocions, estil de vida...

Aquí podeu veure algunes de les conferències programades:

Estratègies per a la motivació


SERVEI ASSISTENCIAL DE SALUT

Servei Assistencial de Salut

Es tracta d'un servei de suport a la comunitat universitària on s’organitzen i es posen a l’abast dels usuaris els recursos materials, econòmics i humans que la UAB destina a donar suport físic, instrumental i personal a les actuacions preventives, de promoció de la salut, assistencials i de recerca en l’àmbit de la salut. Compta amb una Unitat de Psicologia (unitat.psicologia@uab.cat) que proporciona assistència psicològica gratuïta a la població de la UAB amb necessitats, dificultats o patiments relacionats amb la seva vida personal, professional, emocional i relacional.
 

SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Servei de Psicologia i Logoèdia

Ubicat a la Facultat de Psicologia, aquest Servei compta amb un àrea assistencial que ofereix a la comunitat universitària i a la societat en general un servei especialitzat i d’alt nivell en l’atenció en psicologia sanitària i clínica, i de logopèdia. L’activitat assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia s’adreça prioritàriament als membres de la comunitat universitària de la UAB, en un segon lloc a familiars i a persones de l’entorn més proper de la UAB i, per últim, a qualsevol persona externa a la UAB que demani els seus serveis. La primera sessió és gratuïta.
 

UNITAT DE COACHING I ACOMPANYAMENT ACADÈMIC (UCAA)

UCAA

La UCAA posa al servei de la comunitat acadèmica un equip de psicòlegs doctors, assessors i tutors especialitzats en orientació, motivació professional i superació personal per tal de fomentar el benestar, promoure la salut i facilitar l’èxit acadèmic de la comunitat UAB. Aquesta Unitat proporciona un servei d'acompanyament i coaching per a estudiants de grau i un servei d'acompanyament psicològic especialitzat adreçat a personal investigador.


SERVEI PER A LA INCLUSIÓ A LA UAB - PIUNE

Fundació Autònoma Solidària

El Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE), treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys. Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals.
 

UNITAT D'ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Unitat d'Assessorament Psicopedagògic

Aquesta Unitat, ubicada a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), proporciona atenció psicopedagògica mitjançant trobades setmanals o quinzenals entre l’estudiant i el professional. Es tracta d'un procés d'assessorament al llarg del curs acadèmic, lligat a un protocol de treball i amb la supervisió necessària de cada cas amb l'objectiu d'enfortir les habilitats de l'estudiant o treballar en la seva orientació educativa.


ÀREA DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA

Prevenció i Riscos Laborals

Gestiona la prevenció i avaluació de riscos laborals i de salut. S'encarrega també del seguiment i el control dels acords del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat. Al 2022 va integrar l'avaluació de riscos psicosocials al procés global de prevenció de riscos de la UAB.


COMUNITAT DE REPTES ESTRATÈGICS (CORE) EN SALUT MENTAL 

Core en Salut Mental

Aquesta comunitat aglutina grups i centres de recerca en salut mental de la UAB i de la seva esfera i té com a objectius contribuir a l’avançament del coneixement en salut mental i benestar emocional, incorporant a tots els agents clau del sistema. Unir esforços en la coordinació de les actuacions i compartir recursos i informació de forma transversal fan de la CORE un instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència. Les seves línies de treball són: 1) fomentar la salut mental i el benestar al llarg de la vida, 2) abordatge transdisciplinar dels determinants de la salut mental i el benestar, 3) estratègies multinivell d’avaluació i intervenció en salut i benestar mental: de la genòmica a la personòmica i 4) governança en els sistemes de salut mental: participació, educació i comunitat.   

Llista de reproducció amb material audiovisual interessant.


ACTIVITATS FORMATIVES DE LA UNITAT DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Unitat de Formació

La Unitat de Formació de la UAB ofereix activitats formatives de benestar emocional, gestió de l’estrès i gestió de conflictes. Es publiquen tres cops a l'any i estan adreçades a PAS i PDI.


ACTIVITATS FORMATIVES DE L'ESCOLA DE DOCTORAT

Escola de Doctorat

Des de mitjans de 2020 l'Escola de Doctorat ofereix un curs de quatre sessions basat en tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness amb l'objectiu de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir durant els estudis de Doctorat. Aquest curs s'enmarca dins del compromís de la UAB per donar suport psicològic i assessorament professional al personal investigador en formació i anirà acompanyat de noves accions durant els pròxims anys.

Research Yourself ®

 Modalitat: presencial
 Idioma: castellà / català
 Formadora: Elvira Reche, doctora en Psicologia de la Salut
 Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Què és i què no és el mindfulness. És útil per al personal investigador?
Sessió 2: Tenim un perfil emocional? Què és la regulació emocional? Pot mesurar-se?
Sessió 3: Quins són els principals estressors del personal investigador? Quines són les limitacions de temps durant el meu doctorat i per què procrastino... de tant en tant?
Sessió 4: És possible una comunicació conscient amb el meu grup de recerca i /o el meu director/a de tesi?
 

El Tercer Temps

Durant el curs 21-22 des del Campus Saludable i Sostenible de la UAB, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat, el Servei de Psicologia i Logopèdia, la CORE de Salut Mental i el ReMo, es va posar en marxa el pilot de l’activitat El Tercer Temps, una acció orientada a millorar el benestar emocional i el suport psicosocial del personal investigador en formació.

L’activitat consta d’una primera part de 2 hores on es faciliten exercicis per a millorar la motivació, el benestar, la comunicació i el diàleg amb activitats gamificades als espais exteriors de la UAB. A continuació, els i les participants comparteixen una estona més informal a les cafeteries del Campus.

A partir del curs 22-23 aquesta activitat estarà dirigida per doctorands especialistes en psicoeducació i promoció de la salut, que actuaran com a mentors.