Grup d'Estudis de Geografia i Gènere


OBJECTIUS

El principal repte científic del grup és consolidar l’enfocament de gènere en la Geografia, i fer-ho, principalment,a través de dues  línies amplies de recerca: les Geografies de la Ciutat des de la perspectiva de Gènere i el Gènere i la Ruralitat. Les investigacions continúen en la línia bàsica del pla de treball de 2014 però amb una ampliació important dels seus horitzons teòrics, metodològics i temàtics. El segon repte científic global del grup és innovar en la utilització de la metodología qualitativa en la que el grup té demostrada expertesa des dels seus origens, amb l’exploració de nous mètodes i tècniques, amb el desenvolupament de mètodes col.laboratius i d’acció participativa. També en aquesta línia, ens plantegem incrementar el desenvolupament metodològic de la interseccionalitat d’identitats en les recerques en curs.

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL
MIREIA BAYLINA
Entrevista a Mireia Baylina Responsable del Grup  

INVESTIGADORS/RES

Xavier Ferrer Maria Dolors Garcia Ramon Margot Mecca Anna Ortiz
Maria Prats Isabel Salamaña Alejandro Armas Lourdes Benería
Brais Estévez Janice Monk Susana Veleda Perla Zusman


LÍNIES DE RECERCA
1. GÈNERE I GEOGRAFIA URBANA
Des de 1987, any de la creació del grup de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup ha introduït, impulsat i difòs la recerca en Geografia i Gènere a la geografia catalana i espanyola aplicada tant al món urbà com rural, i l’ha projectat a la geografia internacional des dels seus inicis. Aquest repte ha anat en concordança amb l’impuls de la metodologia qualitativa, escassament treballada i valorada en aquests primers anys de referencia a la geografia espanyola, no així a nivell internacional, on era ja molt utilitzada en la recerca en geografia social.   
 
La història dels darrers anys del nostre grup està molt vinculada a la recerca sobre la inclusió social i de gènere a la ciutat. S’ha focalitzat en les pràctiques d’ús de la ciutat i el desenvolupament del sentiment de pertinença per part de diferents col·lectius socials, en particular les dones. En el marc de diversos projectes competitius d’investigació des de 2001 s’ha treballat sobre la capacitat d’integració de les ciutats, i en concret dels espais públics des d’una dimensió social, cultural, política i simbólica, fent evident la necessitat de la dimensió de gènere per comprendre i actuar sobre el medi urbà.  
 
A partir del bagatge acumulat en la recerca sobre Geografia i Gènere, el grup ha consolidat una línia d’investigació pionera a la geografía espanyola i catalana, les Geografies de la Infancia i de la Joventut. Els projectes competitius obtinguts des de fa anys en aquesta línia,  l’organització l’any 2009 del The Second International Conference on Geographies of Children, Youth and Families (CSO2008-04513-E/SOCI), la participació en els congressos internacionals més destacats sobre aquest tema i el darrer projecte competitiu obtingut sobre les Geografies de la infancia i la joventut: gènere, vida quotidiana i practiques espacials (FEM2012-34794) mostren el grau de maduresa d’aquesta especialitat per part del grup. El projecte esmentat tracta la configuració i l’evolució de les vides quotidianes i les practiques espacials de nois i noies en diferents entorns geogràfics i a diverses escales. Es tracta d’una investigació que considera la vida qüotidiana d’infants, adolescents i joves en el marc de l’estudi, l’oci i les relacions personals i familiars tenint en compte el context de crisi i de fortes desigualtats econòmiques dels darrers anys. L’estudi sobre les seves relacions, xarxes d’amistats, formes de socialització, pautes de mobilitat, llocs de trobada, activitats formatives, entre altres, han informat sobre les pràctiques espacials d’aquests col.lectius fent surar fortes desigualtats de gènere, opinions formades sobre l’espai públic per part d’usuaris/es invisibilitzats a les ciutats, facilitant als experts/es urbans material inexplorat per a noves reflexions sobre l’ús de la ciutat.  
 
El grup ha aportat a la recerca catalana, espanyola i internacional en aquesta línia la dimensió de gènere com a punt de partida, la inclusió de col.lectius socials menys estudiats en geografia, com els/les adolescents i una mirada crítica des de l’Europa Mediterrània a les necessitats de la població jove en relació al seu ús, apropiació i identificació amb el seu espai.  
 
La inclusió amb força de la variable edat ha fet potenciar en el grup la dimensió interseccional en la recerca social. Això ha implicat l’aproximació des del gènere cap a altres estructures de poder com l’edat, la sexualitat, l’origen i la classe social –ja treballada-, i fer-ho entenent aquestes estructures com a constitutives de/en l’experiència espacial de les persones. Així, en un exercici teòric i metodològic més complex, s’ha investigat sobre l’ús i I’experiència de l’espai públic urbà per part dels i les joves des d’una perspectiva feminista tenint en compte com operen les seves diverses identitats en geografies diverses. Amb l’objectiu d’intercanviar experiències de recerca i fomentar les relacions internacionals, el grup va organitzar el juliol de 2016 la International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: places, identities and knowledges, a la Universitat Autònoma de Barcelona. La conferencia que va aplegar gairebé un centenar de participants de vint-i-un països, es va referir a temes com: teaching and learning,  activism, intersectional theory, sexualities, work and gender contract, identities and representations, planning and policies, masculinities, religions, migrations, methodologies and mobilities. Els resultats obtinguts en aquesta línia de treball ha fet desenvolupar en el grup l’interès sobre les geografies de la sexualitat, una de les branques més innovadores de la geografia social actual en el panorama internacional, també pionera a l’Estat Espanyol. Igualment amb l’objectiu de formació, intercanvi i transferencia de coneixement, el grup organitza la IV European Geographies of Sexualities Conference (UAB, setembre, 2017), amb més de dues-centes persones insctites de tot el món,  cinc sessions plenàries, i 32 sessions de comunicacions. Es tracta d’un repte que pretén establir un marc de diàleg entre investigadors/es i activistes sobre how social movements and politics across different scales  shape the way we experience, resist, enact and perform our identities, in particular sexuality.
 
L’origen de les persones ha estat una altra dimensió en la que el grup treballa activament. Les relacions interculturals derivades de la immigració han esdevingut importants en el nostre estudi sobre la inclusió social a les ciutats. El grup fa recerca sobre el fet migratori des de diverses perspectives: la construcció de identitat dels/les joves de families mixtes; la inserció i la mobilitat laboral de la migració qualificada internacional; les experiències migratòries i les vivències de joves d’altres països a les ciutats espanyoles de destí; o el fenòmen migratòri als espais de frontera (experiències de vida de migrants en llocs de frontera; o experiències de cooperació transfronterera) i els seus/seves membres investiguen en  projectes competitius europeus i espanyols en aquestes direccions (veure apartat B. Captació de recursos).
 
Objectius estratègics de la línia 1:   
1) Consolidar la dimensió de gènere en l’anàlisi de la ciutat a totes les escales geogràfiques.
2) Incrementar l’anàlisi interseccional a nivell teòric, empíric i metodològic en la recerca sobre el fenòmen de la inclusió social en l’entorn urbà.
3) Analitzar els fenòmens migratoris tenint en compte tant la perspectiva espacial com la configuració del sentit del lloc.
4) Impulsar la innovació metodològica, tant amb la introducció de nous mètodes d’investigació com en el perfeccionament dels més utilitzats.
 
2. GÈNERE I RURALITAT
Es tracta d’una línia també consolidada del grup que avança en el coneixement científic sobre un dels reptes socials més importants en l’actualitat: la fixació de la població en el món rural, en particular de les dones joves, amb garanties d’ocupació, i avançar en la sostenibilitat social, económica i ambiental del territori rural. Les nostres investigacions sobre projectes innovadors de les dones rurals ha evidenciat una tendencia de dones formades a instal.lar-se en entorns rurals per a desenvolupar projectes professionals diversos. Aquesta decisió ha estat molt important quan Espanya ha patit un exode rural persistent durant dècades, sobre tot de dones joves. La situació d’aquestes dones es troba encara per consolidar y obliga a aprofundir en la viabilitat dels seus projectes i en les contrastades limitacions imposades pel seu rol de gènere. Davant d’aquesta realitat és imprescindible posar l’atenció també en els homes. El coneixement sobre les activitats, experiències, estrategies i identitats dels homes ens aportarà informació sobre ells mateixos i també una millor comprensió de la posició relativa de les dones.  
 
El grup està treballant en projectes que tenen com a objectiu investigar les expectatives i experiencies laborals i vitals de dones i homes adults joves amb formació universitaria en la ruralitat actual de Catalunya i Galicia a fi d’avaluar la seva permanencia en el territori (veure apartat B.). Ens interessa aprofundir en les seves expectatives professionals i personals, la seva contribució a l’economia rural i els aspectes culturals al voltant del treball i la identitat de gènere en aquestes àrees. Es pretén indagar com influeixen les identitats de gènere en les trajectòries laborals de les dones i dels homes i establir relacions entre la construcció de la feminitat i la masculinitat i l’ocupació rural actual. Albirar el futur d’aquestes societats és quelcom fonamental i per això es vol treballar amb adults joves i nois i noies del món rural d’estudi a fi de coneixer les seves experiències, inquietuds i expectatives de futur així com de reflexionar conjuntament sobre la idea de món rural i del futur d’aquests territoris.  
 
Objectius estratègics de la línia 2:
1) Demostrar que l’estructura de poder de gènere és cabdal en la fixació de població en els territoris rurals.
2) Demostrar la relació entre la innovació rural i la construcció social de noves femininitats i masculinitats.
3) Reflexionar i avaluar críticament la recerca feminista sobre les masculinitats rurals a partir de la propia experiència.  
 
PARAULES CLAU

Geography, gender, geographies of children and youth, intersectionality, social geography, cultural geography, rural geography, history of geography.


MEMÒRIA

PÀGINA WEB

Twitter

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona