Presentades 

Tesis doctorals presentades


Per descarregar-les, podeu consultar el TDX

Data de Lectura Autor/a Títol Director/a
16-03-2022

Vallejo Rubinstein, Claudia

Plurilingual practices and pluriliteracies in an after-school reading program

Melinda Dooly i Emilee Moore

26-01-2022 Marjanovic, Jelena

Investigating beliefs and perceptions of autonomous learning during transition from pre-service to novice teachers: A longitudinal case study

Melinda Dooly

25-01-2022

León Ciliotta, Rosalí

La lupa de género. Un diagnóstico de la representación de género en libros de narrativa infantil de planes lectores de primaria en Perú

Martina Fittipaldi
26-05-2021 Rincón Wilches, Claudia Marcela

Estudio Longitudinal sobre el papel de la reflexión en la cualificación de prácticas pedagógica de profesoras noveles de educación infantil que buscan promover la oralidad en niños menores de tres años

Anna Cros i Rosa Gil

22-12-2020 Robbins, Jacqueline Language learner engagement in asynchronous discussion forums: an exploratory study

Dolors Masats i Eulàlia Canals

10-12-2020 González Acevedo, Nathaly

Making Visible Potentially Transformative Engagements: Preschoolers’ Peer Interaction in Autonomous and Collaborative EFL Tasks Supported by iPads and Beebots

Melinda Dooly

22-10-2020 Romero Chala, Bibiana

La construcción discursiva de la intertextualidad en el género proyecto de grado: una situación de escritura en las disciplinas

Anna Cros
15-10-2020

Pascual Peñas, Mariona

Children at risk of writing difficulties

Naymé Salas

14-05-2019

Ploettner, Joan

Professional development for English-Medium Instruction and the Interactional Accomplishment of EMI Expertise

Emilee Moore i Mandy Deal

21-06-2018

Knight, Janine

Learner agency in online task-based language learning for spoken interaction

Melinda Dooly i Elena Barberà Gregori

11/10/2018 Fernández de Gamboa, Karla
A través del nuevo milenio y lo que el lector literario encontró allí: caracterización de la narrativa infantil contemporánea para lectores de 8 a 10 años.
 
Teresa Colomer
19/12/2017 Correro Iglesias, Cristina
Els llibres infantils al segle XXI. Caracterització de les obres infantils destinades als primers lectors.
 
Teresa Colomer
19/12/2017 Catalina Ramírez Molina
La comunitat de pensament màgic: un laboratori de canvi virtual per a experimentar noves formes d'aprenentatge a llegir i escriure a secundària.
 
Teresa Ribas
18/09/2017 Mª Victoria García Iglesias
El desarrollo de la educación literaria en aprendientes iniciales de ELE. Una propuesta didáctica llevada a las aules.
 
Dra. Mª Neus Real Mercadal i Dra. Mª Luisa Regueiro Rodríguez
14/09/2017 Ramada Prieto, Lucas
Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil digital y Educación literaria.
 
Mireia Manresa
27/07/2017 Elisa Tormo
Reflexió metalingüística en el procés de composició escrita cooperativa en el marc d'una seqüència didàctica.
 
Teresa Ribas
19/07/2017 Magdalena Cid
Desenvolupament de la comprensió lectora del gènere escolar explicatiu. Estratègies i creences de dos docents a quart nivell de la ESO.
 
Teresa Ribas
09/06/2017 Teng, Luyan
English as a Foreign Language (EFL) Learning and Capital in Rural China: A Case Study of a Group of Secondary School Students.
 
Melinda Dooly i Emilee Sarah Moore
10/03/2017 Marina Casadellà Matamoros
La formació continuada del professorat en una comunitat d'aprenentatge. Estudi de cas sobre les concepcions dels docents amb relació a l'ensenyament de la composició escrita.
 
Teresa Ribas i Xavier Fontich
09/01/2017 Francesca Helm
I’m not disagreeing, I’m just curious’: Exploring identities through multimodal interaction in virtual exchange.
 
Melinda Dooly
07/11/2016 Jingya Zhang
L'adquisició de la competència interactiva per part d'aprenents xinesos d'espanyol com a llengua estrangera: anàlisi de tasques desenvolupades en un xat.
 
Maria Dolors Masats Viladoms i Emilee Sarah Moore
04-11-16 Llompart Esbert, Júlia
Pràctiques plurilingües d'escolars d'un institut superdivers: de la recerca a l'acció educativa.
 
Lucile Nussbaum Capdevila i Lorenza Mondada
04/11/2016 Deal, Mandy Lee
Interaccio entre estudiants durant el treball en grup en una universitat multilingue: suggeriments, orientacions epistèmiques i pràctiques d'andamiatge.
 
Emilee Sarah Moore
04/11/16 Santonja Ricart, Maria Consuelo Tradició i modernitat en la literatura infantil i juvenil nicaragüenca (1960-2015). Ana Maria Margallo González i Manuel Peña Muñoz
17/02/2016 Amat Castells, Vanesa
Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial.
 
Teresa Colomer
22/01/2016 González Ramírez, Carolina
Tecnologías de la información y la comunicacion y educación literaria en la formación inicial del profesorado.
 
Ana María Margallo González
20/12/2015 Portell Rifa, Joan
Influència de l'entorn familiar i escolar en l'adquisició de l'hàbit lector.
 
Mireia Manresa Poltroy
06/10/2015 Bellorín, Brenda
De lo universal a lo global: nuevas formas del folklore en los álbumes para niños.
 
Teresa Colomer Martínez
10/07/2015 Reyes López, Lara
La formación literària a primària. Impacte d'una intervenció educativa en l'evolució de respostes lectores.
 
Mireia Manresa Poltroy
18/12/2014 Turrión, Celia
Narrativa infantil i juvenil digital. ¿Qué ofrecen las nuevas formas al lector literario?
 
Neus
Real Mercader
10/10/2014 Munita, Felipe 
El mediador escolar de lectura literaria. Un estudio del espacio de encuentro entre prácticas didácticas, sistemas de creencias y trayectorias personales de lectura.
 
Teresa Colomer Martínez
06/10/2014 Sánchez Sola, Antonio
Enseñar inglés a futuros maestros mediante el chat pedagógico: estudio de la reparación y las estrategias comunicativas e interactivas entre aprendices de lengua.
 
Cristina Escobar Urmeneta i Miria Trench Parera 
13/12/2013 Durán Rivas, Carme
Els valors del subjuntiu. Un estudi de cas sobre l’activitat metalingüística dels estudiants de secundària a partir del contrast modal.
 
Anna Camps Mundó i Teresa Ribas Seix
13/12/2013 Borràs i Riba, Eulàlia
La gestió del plurilingüisme a l’aula en l’educació superior. Estudi de cas: introducció de classes en anglès a l’Escola d’Enginyeria B.
 
Luci Nussbaum Capdevila
10/12/2013 Fittipaldi, Martina
¿Qué han de saber los niños sobre literatura? Conocimientos literarios permiten progresar en la competencia literaria.
 
Teresa Colomer Martínez
04/12/2013 Rojas López, Dora Elia
La lectura de textos multimodales en el contextode proyectos de aprendizaje en la Escuela Primaria.
 
Artur Noguerol Rodrigo
02/12/2013 Antoniadou, Victoria
Expanding the socio-material spaces of teacher education programmes. A qualitative trace of teacher professionalization through blended pedagogy in Catalonia.
 
Melinda Dooly Owenby
30/11/2012 Torralba Rosselló, Mireia
La comprensió dels temps verbals a Primària.
 
Anna Camps Mundó
20/11/2012 Lara Millapán, Maria Isabel
Aprender a leer y a escribir en lengua mapundungun como elemento de recuperación y promoción de la cultura mapuche en la sociedad del siglo XXI.
 
Artur Noguerol Rodrigo
19/11/2012 Oliva Girbau, M. Àngels
First year students’ construction of an academic persona in the academic activity system.
 
Marta Milian Gubern
10/10/2012 Casas Deseuras, Mariona
La construcció del coneixement sobre els valors del temps verbal del present a l’educació primària. Un estudi de cas sobre l’ús lingüístic, la reflexió gramatical i la interacció en l’ensenyament.
 
Marta Milian Gubern
10/10/2012 Evnitskaya, Natalia
Talking science in a second language: The interactional co-construction of dialogic explanations in the CLIL science classroom.
 
Cristina Escobar Urmeneta
16/03/2012 Wilson, Ann Elizabeth
Language Learning Motivation and Attitudes among Immigrant Background Students: A mixed method approach comparing three segondary school contexts.
 
Mercè Bernaus Queralt
 22/02/2012 Corona Villacicencio, Victor
Globalización, Identidades y escuela: Lo latino en Barcelona
 
Virigina Unamuno Kaschapava
 05/09/2011 Moore, Emilee
Plurilingual interaction at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning.
 
Luci Nussbaum Capdevila
 11/01/2011 Murillo Fernández, Mary Edith
La actividad discursiva en la construcción del conocimiento en una situación de escritura en las disciplinas: los géneros académicos en la universidad.
 
Anna Camps Mundó i Teresa Ribas Seix
08/02/2010 Fontich Vicens, Xavier
La construcció del saber metalingüístic. Estudi sobre l'aprenentatge de la gramàtica d'escolars de secundària en el marc d'una seqúencia didàctica.
 
Anna Camps, Teresa Ribas
10/09/2009 Manresa Potrony, Mireia  
L'univers lector dels joves: entre la tria personal i la selecció escolar. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura.

 
Teresa Colomer Martínez
22/06/2009 Barberá Laínez, Generosa Lidón
Aproximación a un modelo de evaluación formativa del resumen del texto narrativo en inglés: la secuencia didáctica y la cooperación.
 
Marta Milian Gubern
10/10/2008 Pascual Calvo, Xavier
El desarrollo de la competencia intercultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Una propuesta para el francés.
 
Virginia Unamuno Kaschapava
03/10/2008 Masats Viladoms, M. Dolors
El discurs dels aprenents d'anglès com a llengua estrangera: una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives.
 
Luci Nussbaum Capdevila
19/06/2008 Rodríguez, Lourdes del Valle
Enseñanza de la lengua escrita en la primera etapa de la escuela básica. Estudio de caso descriptivo sobre unas educadoras venezolanas.
 
Anna Camps Mundó
07/05/2007 Garín Martínez, Inmaculada
El efecto de la instrucción en el desarrollo de las estrategias de cortesía verbal en cartas de opinión a un periódico en el marco de la investigación en acciónde una secuencia didáctica (alumnos de último curso de Escuela Oficial de Idiomas)
 
Marta MIlian Gubern
04/05/2007 Trujillo Culebro, Francisca
Prácticas de lectura literaria en dos aulas de segundo de secundaria
 
Teresa Colomer Martínez
19/06/2006 Reyes Muñoz, Edith
Inmigración y Lenguaje. Para una didáctica de la hospitalidad. Estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas por una inmigrante marroquí
 
Mercè Bernaus Queralt
12/06/2006 Bigas Salvador,
Montserrat

La segmentació del text escrit en infants de primer curs de primària. Estudi Evolutiu.
 
Anna Camps Mundó
31/05/2006 Contín, Silvia Andrea
La Formación Continua de los docentes alfabetizadores.La evolución de sus planteamientos didácticos de atención a la diversidad en el aula: Análisis de un colectivo docente de la Escuela Municipal 3 de Puerto Madryn, Patagonia Argentina
 
Artur Noguerol Rodrigo
04/07/2005 Margallo González, Ana María
La enseñanza literaria a través de proyectos
 
Teresa Colomer Martínez
20/06/2005 Silva-Díaz Ortega, María Cecilia
Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario
 
Teresa Colomer Martínez
25/04/2005 Dooly Owenby, Melinda Ann
Linguistic Diversity: a qualitative analysis of foreign language teachers' category assembly
 
Luci Nussbaum Capdevila
25/10/2004 Vilà Miguel, Núria
Una aproximació a la informàtica educativa. La construcció del relat
 
Artur Noguerol Rodrigo
05/07/2004 Saravia Terricabras, M. Elisabet
La influència dels factors individuals en l'aprenentatge de llengües en estudiants universitaris
 
Mercè Bernaus Queralt
 13/12/2001  Cárdenas de Rivera, Maria Luisa 
Una propuesta de formación del profesorado en el área transversal "Lenguaje" (del currículum básico de Venezuela)
 
Artur Noguerol Rodrigo
18/12/2000 Vilà Santasusana, Montserrat 
L'ensenyament i l'aprenentatge de les explicacions orals a classe als estudiants de magisteri. Una seqüència didàctica
 
Anna Camps Mundó 
05/12/2000  Ribas i Seix, Teresa 
L'avaluació formativa en l'ensenyament i aprenentatge de la composició escrita
 
Anna Camps Mundó 
27/03/2000  Escobar Urmeneta, Cristina 
El portafolio oral como instrumento de evaluación formativa en el aula de lengua extranjera
 
Luci Nussbaum Capdevila
13/12/1999  Guasch Boyé, Oriol 
Processos de composició escrita i programes d'immersió: l'ús de la L1 en la composició en L2.
 
Anna Camps Mundó 
18/06/1999  Pérez Romero, Francisca 
La escritura autobiográfica en el aula: una manera de aprender a narrar.
 
Anna Camps Mundó 
08/06/1999 Milian Gubern, Marta 
Incidència del context en la construcció del text escrit.
 
Anna Camps Mundó 
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona