Alimentació i Nutrició Animal

Avaluació nutricional de farratges (verd, fenc, ensitjat, assecat), matèries primeres, subproductes i pinsos compostos. Aplicacions de la tecnologia d'espectroscòpia d'infraroig proper en aliments, pinsos i excrements.


Avaluar la ramaderia extensiva en termes de sostenibilitat, per tal de millorar la seva gestió. Això inclou la caracterització i classificació dels sistemes de producció, l'anàlisi de les dietes dels animals i la disponibilitat i qualitat del farratge produït a partir de recursos naturals i l'estudi de la capacitat de càrrega ramadera.

Investigadores i investigadors:
Elena Albanell Trullàs
Jordi Bartolomé Filella
María José Milán Sendra
Josepa Plaixats Boixadera


Projectes:
Estudi multiscal del paper dels herbívors a la vegetació mediterrània insular i la seva interacció amb el foc (HERBINSU)
Aquest projecte proporciona informació valuosa per a la gestió sostenible de la vegetació a les illes mediterrànies. Amb aquesta proposta es pretén avaluar no només la resposta funcional del maquis mediterrani a l'herbivori, sinó també el paper dels petits remugants en la prevenció dels incendis forestals i la restauració de zones cremades de les Illes Balears. A escala individual, estudiarem l'impacte de les cabres salvatges en plantes endèmiques, àmpliament distribuïdes o paladables a l'illa. Tanmateix, a escala de població, explorarem el paper de l'estructura del paisatge en l'abundància i distribució dels ramats. Finalment, avaluarem l'impacte del pasturatge en la successió secundària de la successió de la vegetació. En aquesta línia, realitzarem manipulacions de camp de pressió de navegació amb l'objectiu d'avaluar l'ús de les cabres per a la prevenció de incendis forestals. Per assolir els nostres objectius, combinarem l'anàlisi de laboratori (qualitat de la dieta, microhistologia per a la composició de la dieta, avaluació de compostos secundaris), monitorització de vegetació en zones obertes i tancades, i l'ús d'espases no tripulades per avaluar la densitat de cabres o l'activitat de vegetació (imatges multispectrals). A més, també es tindrà en compte la percepció pública del paper dels herbívors en aquest singular ecosistema. Els resultats esperats d'aquest projecte serviran per desenvolupar plans ambientals orientats al control de la vegetació i la prevenció d'incendis a la conca mediterrània.
Persones de contacte: Jordi Bartolome (jordi.bartolome@uab.cat)
 
Aversió condicionada: aplicació del pasturatge de petits remugants en vinyes
L'aversió condicionada (CTA) és un procés de comportament d'aprenentatge en el qual els animals estan ensinistrats per rebutjar certs aliments després que s'ha produït un malestar gastrointestinal. El clorur de liti (LiCl) és l'agent preferentment utilitzat per induir CTA en bestiar perquè estimula específicament el centre del vòmit. A més, el LiCl està disponible comercialment i és fàcil de preparar i administrar usant una pistola de desparasitació. Degut al seu comportament d'alimentació neofòbic innat, els petits remugants poden associar fàcilment els efectes negatius de malestar digestiu amb la ingestió d'un nou aliment, el que resulta en una CTA forta i persistent. No obstant, alguns factors han de ser considerats per aconseguir obtenir una CTA efectiva i duradora, que permeti als petits remugants pastar durant la temporada de cultiu.
Persones de contacte: Elena Albanell (Elena.albanell@uab.cat )

Processos de digestió i ús de nutrients, així com  estratègies  per  l'ús d'additius en animals monogàstrics: efectes sobre l'eficiència productiva, la salut animal i la qualitat i la seguretat dels productes finals. Gestió alimentària d'animals monogàstrics: truges embarassades i lactants.


Investigadores i investigadors:
Ana Cristina Barroeta Lajusticia
Josep Gasa Gasó
Susana María Martín Orúe
José Francisco Pérez Hernández
Roser Sala Pallarés


Projectes:

La nutrició del garrí: Una oportunitat per millorar el seu rendiment posterior al deslletament. Estudi dels mecanismes d'actuació (PRIMINGPIGS)
El porc ha de fer front a multitud de reptes després del naixement, essent el deslletament el període habitualment més crític amb freqüents episodis clínics de diarrea i la necessitat d'ús terapèutic d’antibiòtics. La millora de l'adaptació dels animals durant aquest període reduiria les taxes de mortalitat i la variabilitat dels lots. La finestra de temps que es comprèn entre el final de la gestació i / o la lactància presenta una oportunitat per a proporcionar a l'animal una programació epigenòmica adequada i, en particular, una modulació adequada del sistema immunitari. Aquest projecte té com a objectiu estudiar en detall els canvis fisiològics que es produeixen als primers dies de vida dels garrins i que podrien ajudar a millorar la salut i la productivitat dels porcs i reduir l’ús pràctic d’antibiòtics a les granjes.
La proposta té tres objectius específics: i) demostrar la rellevància d'alguns nutrients crítics pel porc durant l’etapa perinatal; ii) demostrar la importància de la colonització microbiana primerenca en el desenvolupament de la funció digestiva i immune i en la modulació de l'estrès i iii) demostrar la rellevància del maneig de garrinades durant la lactància en la colonització microbiana i l'adaptació dels garrins al deslletament.
El projecte té com a objectiu un enfocament holístic assistit per metodologies recentment desenvolupades per a l'estudi de la microbiota intestinal (seqüenciació d'alt rendiment del gen d’ARN 16S), l'expressió gènica de l’hoste (tecnologia OpenArray®) i un enfocament metabolòmic (NMR, HPLC-MS) .
Persones de contacte: J.Francisco Pérez (josefrancisco.perez@uab.cat  )and Susana M. Martín-Orúe (susana.martin@uab.cat  )
 
Ús d'olis àcids en l'alimentació d'animals monogàstrics. Caracterització, nutrició comparada i repercussió  sobre  la qualitat lipídica de la carn (FEEDACIDOIL)
Els olis àcids (AO) són subproductes  de la refinació dels olis comestibles i el seu principal components són els àcids grassos lliures. Una major utilització dels AO en els pinsos  Repercutiria en un aprofitament d’aquests subproductes en la cadena alimentària, reduint la generació de residus i evitant problemes mediambientals.  Ara bé, la seva utilització en alimentació animal es veu limitada perquè presenten una elevada variabilitat. en els valors de composició  i  paràmetres de degradació, el que indica un baix nivell d'estandardització per a aquests subproductes grassos. Com a conseqüència, la seva incorporació en els pinsos dóna lloc  a resultats productius contradictoris i inesperats en alguns casos. Així doncs, l'objectiu global del projecte és caracteritzar els AO procedent de la refinació industrial d’olis i greixos i generar informació aplicada  sobre la seva incorporació  en l'alimentació de diversos animals monogàstrics, sense oblidar la  repercussió sobre la qualitat lipídica de la carn produïda. Els objectius concrets són: a) Caracteritzar la composició i nivell de degradació dels AO i oleïnes disponibles al mercat,  establint la seva variabilitat; b) Identificar aquells  compostos potencialment presentes en els AO que poden afectar de forma negativa o positiva en el seu valor nutricional, per a  establir recomanacions de control; c) Determinar cóm la diferent composició dels AO afegits en el pinso, i la presència d’impureses i compostos de degradació  afecten  a la seva utilització per part  dels animals; d) Generar informació aplicada sobre les estratègies d'incorporació d'AO i oleïnes  que permetrà optimitzar el seu valor  nutricional i la seva rendibilitat, tenint present  les repercussions  sobre la producció i la qualitat  del producte final.
Persones de contacte: Ana Cristina Barroeta (ana.barroeta@uab.cat), Roser Sala (roser.sala@uab.cat)


 

Factors que intervenen en els processos de digestió i l'utilització de nutrients en els remugants. Impacte dels aliments en el medi ambient. Estrès tèrmic. Estratègies alimentàries per millorar la qualitat del producte (llet i carn)


Investigadores i investigadors:
Elena Albanell Trullàs
Gerardo Caja López
Ramon Casals Costa
Francesc Xavier Such Martí
Sergio Calsamiglia Blancafort

 


Projectes:

Ordi per a Nous Usos
Aquest projecte té com a objectiu l'estudi de nous tipus d'ordi d'interès per les seves propietats funcionals per al consum humà i animal. En particular, (I) tipus d'ordi descascarillats amb contingut molt alt de betaglucan per a l'extracció directa per a usos industrials i genotips de closca o nus, cerosa i no cerosa amb nivells mitjans de betaglucan per al consum humà directe i (II) cebada encaputxada, doblegats amb haploides adaptats a Condicions espanyoles (aquests genotips porten el gen kap, resultant en el desenvolupament d'una flor espiòtica esteril extra en comptes del gebre normal). Els materials encaputxats mostren un gran interès per la nutrició animal, ja que eviten el dany del bestiar en el sistema digestiu quan es consumeixen en comparació amb els tipus regulars, que permeten usos múltiples alternatius com el fenc, l'ensilaje o el gra. En aquest projecte es prova aquestes varietats per alimentar els remugants, a través de la seva avaluació nutricional, l'estudi de la degradabilitat ruminal de midó i betaglucans a partir de cereals d'ordi i l'avaluació dels efectes lactogènics, metabòlics i immunostimulants de betaglucans d'ordi en ovelles.
Persones de Contacte: Elena Albanell (Elena.albanell@uab.cat) and Ramon Casals (Ramon.Casals@uab.cat)
 
Valor nutritiu dels subproductes de camelina en els remugants
Camelina sativais un oli anual d'estiu del gènere Cruciferae que creix en climes temperats i presenta menors costos de producció que altres plantes oleaginoses com la colza. Aquest cultiu d'oleaginoses s'utilitza per a la producció de biocombustibles. En aquest procés es poden obtenir diferents subproductes: expeller de camelina, farina de camelina i cascos de camelina. Fins ara, pocs estudis s'han centrat en l'ús de subproductes de camelina en els remugants. Així doncs, l'objectiu d'aquest projecte és analitzar i comparar la seva composició química i el seu valor nutritiu amb altres ingredients que s'utilitzen habitualment en la producció de bestiar boví. Per fer-ho, es duran a terme diversos experiments in vitro i in vivo.
Persones de Contacte: Alfred Ferret (Alfred.Ferret@uab.cat)
 
Ús de dietes Unifeed basades en fenc i concentrat per a la producció de vedella
Amb la reforma de la Política Agrícola Comuna, la Unió Europea té la intenció de fer la vida més difícil per a les explotacions ramaderes de carn de boví que no disposen de terres per a la producció de farratge. Això té implicacions significatives per a la producció de carn de boví en aquest país, ja que es basa en gran mesura en un model que no es basa en el farratge. En aquesta situació, la recerca d'alternatives que permetin, d'una banda, els agricultors que actualment donen suport als vedells per adaptar-se còmodament a les noves regulacions i, de l'altra, a aquells que estan involucrats en la producció basada en farratges per entrar en el procés, és de gran interès per al sector. A més, trobar camins per estalviar costos en la producció per contrarestar els canvis bruscos en el preu de les matèries primeres que constitueixen el bestiar boví és un altre dels principals objectius del sector. En aquest sentit, creiem que l'ús proposat de dietes completes, basades en fenc d'alfalfa i combinat amb altres ingredients del concentrat per proporcionar la densitat d'energia i proteïnes necessàries per a una producció exitosa, és totalment factible. Tanmateix, això requeriria ajustos tècnics a les nostres alimentadores, a través de l'ús de "vagons mixtos unifeed" o la compra de mescles en sec, així com la seva distribució a les canalitzacions, la qual cosa també hauria d'adaptar-se. Tot això ajudaria a reduir la incidència de acidosis subclínica en vedells, gràcies a una major ingesta de fibra i activitat ruminant, i així millorar el benestar dels animals. Finalment, això també podria posar fi a la mala imatge de la producció de carn a la vista dels consumidors, que sovint adopten erròniament el sistema de producció intensiu com un procés antinatural.
Persones de Contacte: Alfred Ferret (Alfred.Ferret@uab.cat)
 
Aversió condicionada: aplicació del pasturatge de petits remugants en vinyes
L'aversió condicionada (CTA) és un procés de comportament d'aprenentatge en el qual els animals estan ensinistrats per rebutjar certs aliments després que s'ha produït un malestar gastrointestinal. El clorur de liti (LiCl) és l'agent preferentment utilitzat per induir CTA en bestiar perquè estimula específicament el centre del vòmit. A més, el LiCl està disponible comercialment i és fàcil de preparar i administrar usant una pistola de desparasitació. Degut al seu comportament d'alimentació neofòbic innat, els petits remugants poden associar fàcilment els efectes negatius de malestar digestiu amb la ingestió d'un nou aliment, el que resulta en una CTA forta i persistent. No obstant, alguns factors han de ser considerats per aconseguir obtenir una CTA efectiva i duradora, que permeti als petits remugants pastar durant la temporada de cultiu.
Persones de Contacte: Elena Albanell (Elena.albanell@uab.cat )

 

Efectes de diferents components de la dieta sobre el comportament en gossos.

Investigadores i investigadors:
Susana María Martín Orúe

Projectes:

Effect of different sources and doses of Zn on Productive Performance and ileal microbiota in broilers