Quant em costa arribar a la UAB?

Els costos del transport són el conjunt de costos que produïm quan viatgem, relacionats directa o indirectament amb el desplaçament.

Els costos del transport inclouen els costos interns o pagats per l’usuari, i els externs o pagats per la societat (Accidentalitat, contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, contaminació acústica, vibracions). Els costos interns poden ser indirectes al desplaçaments (els fixos: Propietat, assegurances, impostos) o directes al desplaçament (els variables: Consum de combustible, de lubricant, manteniment de pneumàtics i reparacions).

El cost temporal és el que indica la durada del desplaçament. Existeixen tres tipologies de cost temporal segons el mitjà de transport. Pel vehicle privat es té en compte el temps de recorregut (temps del trajecte)  i el temps d’accés a la xarxa (temps consumit en l’aparcament i des d’aquest a la destinació), pel transport públic col·lectiu es té en compte el temps de recorregut, el d’accés a la xarxa i d’enllaç i el temps d’espera (temps consumit a la parada/estació mentre s’espera l’arribada del tren/autobús).

Per a més informació consultar « el cost de la mobilitat »

Costos ?/passatger·km A peu Bici Transport Públic Cotxe Moto
Costos interns Directes/variables 0 0,01 0 0,15 0,42
Indirectes/fixos 0 0,01 0 2,62 2,56
Costos externs 0 0 0,015 0,039 0,110
TOTAL 0 0,02 0,015 2,809 3,09

Els resultats fan referència als desplaçaments interurbans (tipologia de desplaçament predominant per accedir al campus de la UAB)
A la taula no s’incorpora el temps de desplaçament (Cotxe;0,30?/passatger·km) (Bicicleta;0,77?/passatger·km) (Autobús Interurbà;0,24?/passatger·km) (FGC;0,67?/passatger·km) (Rodalies Renfe;0,31?/passatger·km)
En el cas del vehicle privat no es té en compte el cost del temps d’accés a la xarxa, variable que implicaria l’increment d’aquest.


Per a saber quant costa arribar a la UAB hem de tenir en compte:

Cotxe: Interns (directes + indirectes): Adquisició del vehicle, costos de manteniment, costos de reparació, canvi de pneumàtics, Assegurances, impostos, consum de combustible).

Transport Públic Col·lectiu: Interns (directes): Tarifa del viatge

Els costos directes del vehicle privat (cotxe) són proporcionals al recorregut realitzat (depenen dels quilòmetres realitzats), mentre que en el transport públic col·lectiu les tarifes són planes segons la zona sense dependre dels quilometratge recorregut.

La taula mostra la totalitat dels costos del desplaçament segons el mode de transport emprat. El vehicle privat, tot i tenir una percepció poc costosa de desplaçament segueix sent el mitjà més car per moure’s.

Pel que fa als costos externs, també és el vehicle privat el mode més insostenible, el que més contribueix al canvi climàtic, a la contaminació atmosfèrica, a l’accidentalitat i al soroll per passatger transportat.

Resultats de la Cursa de Transports UAB 2011

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats