Autoclau

Introducció

Autoclau

Per poder considerar que una determinada autoclau és apte per a ser utilitzada com a sistema de tractament de residus bioperillosos cal demostrar que un cicle de funcionament, en unes condicions de temperatura, pressió i temps definit, és suficient per a rebaixar la concentració d’una preparació d’espores (indicador biològic) en un factor de 4 log com a mínim.

El procés de validació de cicles d’una autoclau requereix:
a) Definir els paràmetres de funcionament (temperatura, temps i pressió) per a cadascun dels cicles establerts (ex. líquid, sòlid) abans de posar en servei l’autoclau. Les condicions operatives (estàndard) es determinen seguint els criteris següents:

  • Es preparen càrregues tipus, de pes i densitat màxima previsibles, dels residus biològics que s'han de tractar.
  • Abans del tractament es col·loquen els indicadors biològics (ex. espores de Geobacillus stearothermophilus) especialment en les zones menys accessibles al vapor.
  • Si en els paràmetres operatius de tractament de la càrrega tipus no es demostra creixement d’espores es consideren validades les condicions del cicle per al tipus de càrrega definit.

b) Haver superat tres tests consecutius abans d’entrar en servei.
c) Disposar d’un programa de manteniment preventiu i correctiu i tenir registre de l’activitat.
d) Que l’autoclau disposi d’un sistema d’enregistrament continu de la temperatura i la pressió durant tot el cicle de tractament.
e) Certificar que s’avalua l'eficàcia de l’autoclau, amb bioindicador, almenys un cop cada 40 hores de funcionament o després d’una reparació i enregistrar-ho. Un resultat negatiu del test pot ser indicador de la necessitat d’un calibratge de l’equip.
f) Disposar d’un registre d’ús.
g) Que hi hagi un procediment escrit d’ús i manteniment de l’autoclau a prop.

Per a donar d'alta una autoclau en el programa de qualificació anual obligatori cal emplenar el següent formulari:

Sol·licitud d'alta d'autoclau

Per a comunicar qualsevol canvi que afecti a les dades identificatives de l'autoclau (ex. baixa, ubicació, persona de contacte, etc.) ho podeu fer mitjançant aquest senzill formulari:

Actualització dades d'equipPer a qualsevol dubte respecte al programa intern de qualificació d’autoclaus podeu contactar el CBS (comite.bioseguretat@uab.cat) o trucar al 8049 per assessorar-vos.