Novedades editoriales


 

portada llibre Ysas Molinero De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982)

Autores:
Pere Ysás Solanes, Carme Molinero

Resumen: Uno de los acontecimientos más dramáticos de la transición española fue la suerte corrida por el Partido Comunista de España que, habiendo alcanzado la hegemonía entre las fuerzas de izquierda durante la lucha contra el franquismo, se precipitó en pocos años hasta su autodestrucción. Carme Molinero y Pere Ysàs han investigado el curso de esta historia desde finales de los años cincuenta, a partir de la política de reconciliación nacional, hasta la crisis de principios de los ochenta, adoptando como perspectiva la visión del papel que el PCE desempeñó en la sociedad española en una época de profundos cambios, y no, como suele ser habitual, como una historia interna del partido, aunque hayan tomado en cuenta sus debates y sus crisis. Su propósito ha sido estudiar la actuación de los comunistas, más allá de las apologías y las descalificaciones, con el fin de recuperar una imagen objetiva de lo que significaron realmente el partido y sus militantes en una época decisiva de la historia de España.
Resultat d'imatges de camb� en argentina Cambó en Argentina. Negocios y corrupción política

Autor:
Borja de Riquer

Resumen: Gracias al estudio de numerosa correspondencia confidencial y de informes reservados, el profesor Borja de Riquer reconstruye la agitada historia de esta empresa, a su vez la principal inversión española en el extranjero; una empresa que obtenía excepcionales beneficios gracias a la corrupción de políticos, funcionarios y periodistas y que logró un trato de favor hasta de los presidentes de argentinos Justo, Alvear, Perón y Frondizi Así, en este ensayo, Borja de Riquer, gran experto en la vida de Cambó, ha rastreado las huellas documentales de su paso por Argentina, con resultados desde luego sorprendentes por su irrefutabilidad. Corrupción política y económica, libretas donde anotar pagos, favores y componendas, entre otros, este libro resume la historia del negocio eléctrico en Argentina, controlado por Cambó y sus hombres, y la minuciosa y exhaustiva contabilidad de la compañía a pequeña y gran escala.
Casa de Caritat, la La Casa de Caritat

Coordinador:
Pere Gabriel

Resumen: La Casa de Caritat" descriu l'organització i reconstrueix la vida durant els darrers dos segles d'aquesta institució ubicada al barri del Raval barceloní. Explica les argumentacions i les retòriques sobre la pobresa i el servei assistencial al segle xix, i les diferents propostes arquitectòniques que volgueren adaptar-se tant a les noves polítiques socials com a les necessitats dels acollits. Relata el moment de canvi de paràmetres en quant a la voluntat de modernització de la política assistencial i de beneficència que va suposar la Mancomunitat de Catalunya, els anys republicans i l'ensulsiada que representà la derrota davant Franco, i, finalment, el trasllat a la Vall d'Hebron com a sortida a una Casa de Caritat cada cop més envellida i obsoleta.

LLENGUA I POL�TICA A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVII Llengua i política a la Catalunya del segle XVIII. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656)

Autor:
Antoni Simon

Resumen: Aquest llibre analitza les relacions entre política i llengua a la Catalunya del segle XVII, molt especialment en les dècades a l’entorn de la Guerra dels Segadors. A la primera part s’examina la connexió entre el poder, la nació i la llengua: s’hi reconstrueix el debat generat sobre aquest tema en les quatre darreres dècades i es presta atenció a les repercussions lingüístiques del procés creador de l’Estat modern espanyol. A diferència dels historiadors de la llengua i de la literatura, que fonamentalment han focalitzat l’anàlisi en els comportaments lingüístics, aquí s’aborden les directrius, les accions i els instruments que, encara que no tinguessin pròpiament una naturalesa lingüística, varen tenir repercussions en el terreny de la llengua. La segona part del llibre està dedicada a una figura concreta i força rellevant: Alexandre Ros i Gomar, qui per la seva intervenció en la «batalla de les llengües» (català-castellà) i en la «guerra de papers» ideològica i propagandística de la Guerra dels Segadors, així com també per una trajectòria política ben intensa, resulta un cas interessant per a l’anàlisi de les interrelacions entre el poder, la nació i la llengua en la monarquia espanyola i a la Catalunya del segle XVII.

Portada

La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española 1936-1939, Alianza, Madrid, 2016

Autor: Javier Rodrigo

Resumen: La colaboración italiana, iniciada como ayuda armamentística, geopolítica y diplomática a una nación amiga contra un enemigo común –real o imaginario–, pronto se convirtió, fracasado el plan inicial de golpe y toma rápida de la capital, en el espacio propicio para la fascistización de España. El Corpo Truppe Volontarie (CTV) fue creado, según un himno italiano, para liberar a España, traer una nueva Historia, devolver la sonrisa a los pueblos oprimidos por los rojos y construir la Europa fascista. Esos voluntarios y soldados del CTV eran los que creaban el verdadero “clima propicio de penetración” italiana, en el que la acción militar, la política y la propagandística viajaban indisolublemente unidas. Uno de esos ámbitos de influencia sería el de los medios de comunicación y propaganda, espacios preferentes para la evangelización fascista en España.

El Frente popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Pasado y Presente, Barcelona, 2016

Autor: José L. Martín Ramos

Resumen: El próximo 16 de febrero se cumplirá el 80 aniversario de la victoria del Frente Popular en las últimas elecciones democráticas antes de la Guerra Civil. Un frente de izquierdas transversal (¡de 17 partidos!) que supuso una subversión realmente revolucionaria en la política española. El breve gobierno del Frente Popular es una época confusa, muy compleja y agitada, a menudo esgrimida por la historiografía franquista como la causa definitiva de la guerra. Jose Luís Martín Ramos clarifica los conceptos, explica a través de documentos y testimonios clave las vicisitudes de un gobierno legítimo y democrático que desde el primer día tuvo que hacer frente a intentos de golpes de estado, violencia y presiones de la derecha española y, en especial, de la Falange.

La Bíblia en el pensament polític català i hispànic de l'època de la raó d'estat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2016

Autor: Antoni Simon Tarrés

Resumen: Aquest llibre té com a objectiu principal analitzar com la Bíblia va contribuir a la construcció dels models polítics que s’elaboraren en el pensament català i hispànic de l’època de la raó d’estat. A la primera part s’hi intenta mostrar la rellevància que tingué la Bíblia en la producció de les obres del pensament polític català i hispànic de l’època estudiada, i s’hi remarca que la cultura biblicopolítica va estar molt present en els grans mitjans d’intermediació cultural d’aquell temps històric: el teatre, els sermons i també, encara que en menor mesura, en les representacions icòniques.
La segona part del llibre és dedicada a analitzar pròpiament els models del que es pot anomenar cultura biblicopolítica. Se centra en aquells models polítics que incidien en els aspectes seminals de la teoria de l’estat desenvolupada en aquest període històric, com ara: la nació, el rei, el regne, la tirania, la cort, el consell, el pacte, la prudència, la simulació, la dissimulació, la guerra, la rebel·lió, etc. La plasticitat d’aquests models va possibilitar que, almenys en alguns casos, el debat a l’entorn d’aquests referents bíblics gaudís d’una extraordinària riquesa teoricopolítica; així mateix, la versatilitat de dits models en propicià usos ben distints, i de vegades oposats, per part de la cultura política castellanocortesana de tall absolutista i de la cultura política catalana de matriu pactista.
Territori Capital II, Ed. Avenç, Barcelona, 2015

Autor: J. Luís Martín Ramos

Resumen: El llibre, segona part duna nova història de la Guerra Civil a Catalunya, comença amb les conseqüències que, en l’àmbit polític, van tenir els Fets de Maig de 1937. Un conflicte que no era entre revolucionaris i contrarevolucionaris, sinó entre els diferents projectes revolucionaris, i que es va saldar amb la marginació del POUM i el fracàs dels anarquistes. A partir d’aleshores, el conflicte polític principal a la rereguarda es va traslladar a la pugna entre les posicions reformistes d’ERC i les revolucionàries del PSUC: els comunistes sense assolir l’hegemonia i els republicans bloquejant la revolució popular. Altrament, el trasllat del govern de la República a Barcelona, l’octubre de 1937, fet que dóna títol al llibre, va afegir una nova complexitat a una situació caracteritzada per les conseqüències de la posició de no intervenció franco-britànica i d’un suport militar soviètic que anava minvant. Mentrestant, l’escassetat de proveïments i l’acostament del front de guerra anaven afectant la població civil i minant seriosament la moral de lluita.
Guerra, frontera i identitats, Ed. Afers-Catarroja, Barcelona, 2015

Editores: A. Espino y O. Jané

Resumen: Aquest llibre és una anàlisi col·lectiva feta a partir d’exemples concrets i alhora generals sobre la qüestió de la guerra, la frontera i les identitats. Cadascun d’aquests temes mereix —i ha produït fins ara— monografies i estudis per si mateixos. Són, sens dubte, temàtiques de gran interès en la historiografia anglosaxona dels darrers anys, com també a Catalunya, França o Portugal. Tanmateix, la interrelació entre els tres aspectes és fonamental en la construcció de les identitats polítiques i col·lectives a l’època moderna. Per aquesta raó, ha estat expressament treballada en vuit estudis dividits en dos grans blocs. Tots ells reflexionen i analitzen les diverses experiències bèl·liques i frontereres viscudes tant a la frontera dels Pirineus, per exemple, com a la portuguesa. D’alguna manera, aquestes experiències de guerra van conformar identitats territorials i polítiques mitjançant mecanismes propis de la guerra. Altrament, són diversos els motius que van establir diferències amb l’altre: el temps, la guerra, les solidaritats, el pes de les fronteres, etc. En aquest sentit, la guerra donà pas a noves creacions, com és el cas de la frontera, una nova frontera i una nova manera de pensar la frontera i d’influir amb ella. Així, aquest llibre ofereix també visions juxtaposades de territoris com la Cerdanya, les Valls d’Andorra o la Vall d’Aran, que als segles de l’Edat Moderna acabaren per conformar-se, en un procés lent però inexorable, en els espais que coneixem avui dia. Alhora, i a mode comparatiu, dos estudis permeten també identificar les identitats polítiques i socials arran del desenvolupament de la frontera moderna fins al segle XIX: un d’ells centrat a Itàlia, l’altre, en la llarga formació de la frontera francoespanyola.
Gobernadores Gobernadores. Barcelona en la España franquista (1939-1977), Ed. Comares, Granada, 2015

Autores: J. Tébar, M. Risques, M. Marín y P. Casanellas

Resumen: Una historia del Gobierno Civil de Barcelona a través de sus gobernadores, que sea útil para entender el sistema de gobierno provincial que desarrolló el Franquismo en toda España durante cuatro largas décadas: ni más ni menos que eso nos hemos propuesto en este estudio. Puede que si volviéramos sobre ello, a día de hoy, nos echáramos atrás. Nuestras experiencias personales en materia de investigación, bien que cercanas por diversos motivos, no hacían presumir que una obra a ocho manos (y no cuatro artículos por separado) fuera a resultar sencilla de gestionar y, no obstante, hemos llegado hasta el final, para comprobar que, al menos, era posible. Los aspectos en los que se ha centrado el trabajo realizado por los distintos autores de este volumen han sido cuatro. Todos ellos influidos por algunos de los trabajos previos realizados por cada uno de nosotros: la perspectiva biográfica (J. Tébar), el análisis del personal político que en su día fue denominado como de los «cuadros intermedios» (M. Marín), el control del orden público y la lucha contra la oposición (M. Risques y P. Casanellas) y una difusa combinación de circunstancias y problemas que ha sido distinta en cada período y lugar, que enmarcarían lo que podríamos llamar la política territorial (provincial) del Régimen y sus apoyos sociales. Dado que este último aspecto resulta en buena medida cambiante a lo largo del tiempo, adelantaremos algo solamente de los tres primeros.

Sobre el franquisme i Catalunya. Homenatge a Borja de Riquer i Permanyer, Efadós, 2015.

Coordinadores: C. Molinero, M. Risques y F. Vilanova

Resumen: El llibre reuneix un conjunt de textos que expliquen, des d'angles diferents i en àmbits diversos (la política, l'exili, la repressió, l'antifranquisme, la cultura, etc.), com es va viure la dictadura a Catalunya, els seus efectes i les resistències que va generar en la societat fins a la recuperació de la democràcia i l'autonomia. En són autors un seguit de deixebles i col·legues de Borja de Riquer, al qual -com indica el subtítol de l'obra- han volgut homenatjar amb ocasió del seu pas a l'emeritatge.

 
RACO Revistas Catalanas con acceso abierto

 

ARCA Archivo de Revistas Catalanas Antiguas

 

BV PH - Prensa Histórica Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura

 

BVPB Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

 

DIBA-FLPPD Fondo local de publicaciones periódicas digitalizadas

 

MDC Memoria Digital de Cataluña

 

The Internet Archive The Internet Archive

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
Edificio B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
TEL +34 93 581 1186

d.h.modernaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona