FAS > Programes socials > Justícia > Objectius

Amb el Programa de Just?cia volem...

Contribuir, a partir de la participaci? d'estudiants voluntaris, a la reinserci? social de les persones internes als centres penitenciaris, aix? com dels joves i menors que compleixen l'execuci? de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicci? de menors.

La FAS creu fermament que el voluntariat contribueix a incrementar el grau de coneixement que t? la societat de la situaci? penitenci?ria i el comprom?s i responsabilitat de la societat vers aquesta realitat. A la vegada, la pres?ncia de joves voluntaris trenca amb l'a?llament f?sic i social en qu? es troben les persones internes en un centre penitenciari. El valor del voluntariat, d'una persona que vol compartir una part del seu temps lliure i de forma gratu?ta amb una persona interna, va m?s enll? dels beneficis de la mateixa activitat: contribueix a millorar la seva autoestima i a creure's que pot tirar endavant, perqu? altres hi creuen i hi estan apostant.

Els nostres objectius...
-Millorar la qualitat de vida i l'ambient dels centres penitenciaris i dels centres educatius de menors.
-Contribuir a la integraci? social de les persones privades de llibertat a trav?s de la implicaci? volunt?ria dels estudiants de la UAB en el proc?s de reinserci? que possibiliti un progressiu acostament de la persona interna a la societat.
-Facilitar el desenvolupament de les capacitats i les habilitats de les persones durant el seu proc?s formatiu mitjan?ant l'acompanyament d'estudiants voluntaris que els ajudin a millorar el seu nivell d'aprenentatge i puguin, aix?, assolir els seus objectius personals.
-Proporcionar models de conducta normalitzats als menors i als joves dels centres educatius, especialment models d'oci saludable i enriquidor.
-Sensibilitzar els estudiants universitaris sobre la reinserci? social de les persones privades de llibertat, apropar-los a la realitat del m?n penitenciari i dels centres de menors de just?cia i promoure la seva educaci? en valors.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats