PBeques.Popup.Loading

Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria de beques diverses. Pere Menal. Curs 2016-2017

Àrea temàtica

Ciències

Descripció

La Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB convoca per al curs 2016-2017, a instància del Departament de Matemàtiques, les beques “Pere Menal” per a tots aquells estudiants que:

-  Es matriculin al primer curs del grau de Matemàtiques
-  Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits per renovar-la

Tipus d'ajut

Beques

Places

5
Per al curs 2016-2017 s’atorgaran 5 beques als col·lectius següents:

1. Una beca per a un/a estudiant que es matriculi de primer curs del grau de Matemàtiques en el curs 2016-2017.

2. Quatre beques de renovació per a aquells estudiants que van gaudir de beca el curs 2015-2016 i es van matricular de primer curs del grau de Matemàtiques en el cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.

Import

La borsa de la beca inclou el retorn dels preus públics abonats per serveis acadèmics de la titulació de matemàtiques, a més d’una quantitat anual de 300 € en concepte d’adquisició de llibres.

Únicament en el cas dels becaris de primer curs, si l’adjudicatari ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor de Batxillerat, se li abonarà l’import que hauria d’haver abonat en concepte de preus públics de matrícula.

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

* Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se examinat de les PAU, havent obtingut una nota igual o superior a 8,5 a l’examen de matemàtiques.
2. Haver-se matriculat de primer curs al grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2016-2017 i haver fet efectiu l’import del preu públic de la matrícula.

* Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se matriculat al grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2016-2017 d’almenys 60 crèdits matriculats per primera vegada, a més dels possibles crèdits pendents del curs acadèmic anterior, i haver fet efectiu l’import de la matrícula.

En el cas que l’estudiant es matriculi de l’últim curs del grau, el nombre de crèdits dels que haurà d’estar matriculat s’establirà en funció de l’aprofitament acadèmic especte del nombre de crèdits matriculats i superats dels cursos anteriors.

2. L’estudiant no podrà tenir més d’un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels quals s’havia matriculat el curs acadèmic anterior.

Durada

Curs acadèmic 2016-2017

Destinació

Estudiants de grau de Matemàtiques

Bases de la convocatòria

Data de publicació

03/10/2016

Data d'inici de sol·licituds

03/10/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/10/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències

Data de resolució

31/10/2016

Documentació

- Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l'import de l'ajut. En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.

- Els sol·licitants de primer curs també hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri expressament la nota de Matemàtiques i la mitjana de l'expedient de batxillerat.

Formularis

Enllaç Sol·licitud Beca Pere Menal. Curs 2016-2017

Web de sol·licitud

Enllaç Sol·licitud Beca Pere Menal. Curs 2016-2017

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució