Estades d'estiu Argó 2022 - Informació


El Programa Argó ofereix les Estades d'Estiu per a estudiants de batxillerat. Aquestes estades permeten a l'alumnat apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant amb l’assessorament del professorat universitari. D’aquesta manera l’alumnat comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran:

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris.
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de la UAB i personal investigador de l'esfera UAB.

La data límit per fer la inscripció és el 6 de maig de 2022.

En la inscripció caldrà adjuntar el certificat amb la nota mitjana dels 4 cursos de tot l'ESO. 

El tutor/a del centre de secundària inscriurà l’alumnat interessat omplint el formulari d’inscripció per a l’Estada (un per a cada estudiant), adjuntant la documentació requerida.

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l’alumnat que farà l’Estada d’estiu. Per fer la selecció es tindrà en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius diferents. Per als jaciments arqueològics es prioritzarà l'alumnat de la comarca.

Seguidament, un cop realitzada la selecció, es notificarà al centre i als interessats per correu electrònic que han estat acceptats. En aquest missatge es donaran les indicacions per fer la matrícula i s’enviarà la documentació que s'hi haurà d’adjuntar.
Els estudiants que no realitzin la matrícula en un termini de 15 dies perdran la plaça.
No es faran convenis de pràctiques en empresa per la realització d'aquestes estades.

S'ofereixen dues modalitats d’Estades. A continuació trobareu una descripció de cada tipus.

Es reservaran dues places gratuïtes de cada modalitat per a alumnat de centres d'alta complexitat, tenint en compte la nota mitjana de l'expedient.

 

Estades d'estiu al campus de la UAB

La UAB ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una estada al campus i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres centres.

Caldrà escollir l’àmbit de coneixement en el qual volen participar (Biociències, Ciències, Enginyeries) i després el lloc concret que prefereixen.

Les Estades Argó es realitzaran del 27 de juny al 15 de juliol en horari de matins, amb una durada global de 50 hores.
La franja horària de dilluns a dijous dependrà de cada estada (entre les 9 i les 14 h). Cada dia són 3,5 hores de treball.
Dilluns 27 de juny a les 10 del matí, s'inicien les estades amb una sessió de presentació amb tot l'alumnat participant que es farà a la Sala d'Actes del Rectorat.
Divendres 1 i 8 de juliol, de 10 a 13:30 h, el Programa Argó organitzarà unes sessions sobre recerca i orientació acadèmica per a tot l'alumnat participant que també es duran a terme a la Sala d'Actes del Rectorat.
Divendres 15 de juliol es farà la cloenda de les Estades. En aquest acte, els estudiants presentaran el que han fet a cada una de les estades i es lliurarà el diploma acreditatiu corresponent.

Preu: 40 €

Llistat d’àmbits:
Biociències
Ciències
Enginyeries

 

Estades d'estiu en jaciments arqueològics

Les Estades d'Estiu Argó en jaciments arqueològics ofereixen la possibilitat de passar una setmana en un jaciment arqueològic de Catalunya. L’objectiu és apropar als estudiants de 1r i 2n de batxillerat a la metodologia d’aquesta disciplina científica i el seu treball de camp. L’alumnat excavarà acompanyat de l’equip de professionals de l’arqueologia de la UAB. S’ofereix la possibilitat de fer l’estada en quatre jaciments arqueològics a l'Alt Penedès, La Cerdanya, el Priorat i la Segarra.

Les estades als jaciments arqueològics estan especialment recomanades per a alumnat de municipis propers als jaciments arqueològics i, en gairebé tots els casos, és imprescindible que s’acompanyi a l’estudiant en vehicle privat. Es prioritzarà l'alumnat de la comarca.

Aquestes Estades Argó es realitzaran durant una setmana del mes de juny o juliol. La franja horària dependrà de cada jaciment.

Preu: 15 €

Estades en jaciments arqueològics - llistat