Salut i benestar animal: claus de la nostra pròpia salut

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Professorat: Alberto Allepuz, Laila Darwich, Pol Llonch, Xavier Such i Manel López Béjar.
Codi curs: 30017

Places exhaurides

Presentació:
L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer a l'alumnat la nova visió multidisciplinar d'Una Sola Salut ( "One Health"), que s'està instaurant a nivell mundial per poder controlar i prevenir les presents i futures malalties infeccioses que afecten la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Sota aquesta visió, es pretén que l'estudiant sigui conscient de la necessitat de promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies que habiten el nostre planeta i, en conseqüència, de la necessitat d'una cooperació entre tots els professionals de la producció animal, salut pública, sanitat animal i protecció ambiental. En definitiva, amb aquest curs es pretén que l'estudiant tingui una visió molt més àmplia de les malalties que es poden transmetre entre animals i persones i de la dificultat del seu control o prevenció si no es treballa amb aquesta nova mentalitat multidisciplinar de la salut: les infeccions s'han d'abordar en la interfície home-animal-ecosistema.

Objectius:

 • Entendre el concepte d’ "Una Sola Salut" i conèixer com s'aborda l'estudi de les malalties sota aquest concepte.
 • Conèixer els principals mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses i els patrons de presentació.
 • Conèixer els principals tipus de malalties que es poden transmetre dels animals a les persones i les mesures de prevenció.
 • Interpretació i utilitat de les eines de diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Entendre els efectes afavoridors en l'aparició i transmissió de malalties vinculades a afectacions de salut ambiental.
 • Entendre la importància del benestar animal i en quins aspectes ètics i funcionals es sustenta.
 • Aprendre com es relaciona el benestar animal amb la salut, i quins elements els condicionen.

Continguts:
Nous conceptes en malalties infeccioses: "Una Sola Salut", "zoonosi".

 • Mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses entre animal-home (zoonosi).
 • Patrons de presentació de les malalties infeccioses.
 • Casos pràctics de transmissió de zoonosi.
 • Mesures de prevenció davant malalties infeccioses.
 • Com comportar-se i treballar de forma segura en un laboratori de microbiologia.
 • Conèixer les eines per al diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Salut ambiental.
 • Conceptes ètics, definicions i aspectes que determinen el benestar animal.
 • Com es mesura el benestar animal.
 • El benestar animal condicionat per l'ambient.
 • El benestar animal condicionat per la salut animal.
 • Mecanismes de prevenció i millora del benestar animal.
 • Com resoldre un cas pràctic.

Metodologia:

 • Classes teòriques (interactives).
 • Exposicions orals i discussió de casos clínics a classe.
 • Treball pràctic en el laboratori d’infeccioses.
 • Visites guiades a la granja de veterinària.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur bata de laboratori.

Enllaç al formulari d'inscripció