VII Cicle de conferències "L'ordenació del territori: teoria i pràctica"

Presentació
El Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del seu Màster d’Estudis Territorials i de la Població, organitza el VII Cicle de Conferències “L’ordenació del territori: teoria i pràctica” sobre el tema Canvi climàtic i ordenació d’espais litorals.

El cicle té per objectiu fornir elements per al coneixement i el debat sobre com adaptar el planejament urbà i territorial a dues realitats força probables de mitjans del s. XXI: L’envelliment de la població i un clima més càlid que l’actual. Els dos fenòmens plantegen reptes molt importants però en absolut s’han d’analitzar únicament des d’una perspectiva negativa. En aquesta línia, alguns dels temes que es tractaran seran el disseny dels espais públics (especialment parcs i jardins) en el marc d’un clima canviant; l’impacte de fenòmens extrems com les onades de calor sobre la població i especialment sobre la gent gran; el futur de l’envelliment; la crisi recent de l’habitatge; les noves formes d’assistència social per a la gent gran , i envelliment i sostenibilitat del sistema públic de pensions a l’estat espanyol. Els i les conferenciants que impartiran el cicle gaudeixen d’una gran expertesa en aquests àmbits, tant del món acadèmic com de la pràctica professional.


Calendari

8 de novembre de 2017
Juan Antonio Módenes (UAB)
Dimensions d'anàlisi de l'habitatge en entorns urbans litorals: demanda demogràfica i demanda turística

15 de novembre de 2017
Anna Ribas (UdG)
Les inundacions a les rieres mediterrànies

22 de novembre de 2017
Joaquín Recaño (UAB)
El component migratori en l'evolució demogràfica dels espais urbans i periurbans del litoral espanyol des de finals de la dècada dels vuitanta del segle XX

13 de desembre de 2017
Josep M. Aguirre (UdG)
El regim jurídic del litoral català

18 de desembre de 2017
Vicenç Gracia (UPC)
Canvi climàtic, sistemes costaners i dinàmica litoral 

20 de desembre de 2017
Toni López (UAB)
Cap a ciutats més polaritzades? Reptes sociodemogràfics en un nou context urbà

Certificació: Tot i que us podeu inscriure a cadascuna de les sessions per separat, de cara a la certificació us heu d'inscriure i assistir a totes les conferències per tenir dret a certificat.

Coordinació: Esteve Dot
Horari: Totes les conferències començaran a les 18 h.
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
Preu: Totes les sessions són gratuïtes, però heu de fer la inscripció si voleu assistir-hi.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tenir dret al certificat heu d'assistir a totes les sessions i signar cada dia als fulls de control d'assistència.

Si només assistiu a alguna de les sessions i necessiteu un justificant d'assistència ens l'heu de sol·licitar per correu electrònic a ga.ice@uab.cat