Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Processos econòmics

Els processos econòmics que inicien els departaments estan coordinats per la gestió econòmica del centre. Els principals processos econòmics que pot requerir el personal docent i investigador (PDI) són els següents:

  • Compra de béns i contractació de serveis.
  • Viatges i despeses avançades.
  • Contractació de personal de suport a la recerca.
  • Gestió i seguiment econòmic dels centres de cost i projectes.
  • Gestió i seguiment de la justificació econòmica de projectes de recerca o d’activitats.