La Fundació UAB

Què fer en cas de contactes estrets o casuals amb COVID-19?

Contactes estrets amb casos possibles, probables o confirmats de COVID-19

Es consideren "contactes estrets" de casos possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu), probables (els resultats del laboratori no són concloents) o confirmats els següents:

  • Qualsevol persona que hagi propiciat cures mentre el cas presentava símptomes (membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar).
  • Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas, mentre presentava símptomes, a una distància menor de 1,5 metres durant un temps d'almenys 15 minuts.
  • Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport de llarg recorregut (i sempre que sigui possible l'accés a la identificació de viatgers) a qualsevol persona situada a un radi de dos seients al voltant d'un cas i a la tripulació o personal equivalent que hagi tingut contacte amb aquest cas.

Les persones que poguessin trobar-se en aquest grup hauran de contactar amb el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals. En vista de la informació aportada, acreditarà la indicació d'incapacitat temporal emplenant i remetent als Serveis d'Atenció Primària el model d'informe establert pel Ministeri de Sanitat en cada moment.

En aquests casos, el servei sanitari de servei de prevenció de riscos laborals informarà de la necessitat de realitzar quarantena domiciliària durant 14 dies, extremant la higiene personal i amb vigilància passiva d'aparició de símptomes (febre, tos i/o sensació de falta d'aire) atenent, en cas que aquests apareguin, el procediment descrit a Sospita per infecció de Covid-19.

Les autoritats sanitàries no porten a terme un seguiment actiu d'aquests contactes, que tot i això hauran de ser comunitats immediatament al Sistema Públic de Salut de la comunitat autònoma on es trobi la persona treballadora a l'efecte de valorar situacions individuals que requereixin un altre tipus de recomanació.

 

Contactes casuals amb casos possibles, probables o confirmats per COVID-19

Es consideren "contactes casuals" de casos possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu), probables (els resultats del laboratori no són concloents) o confirmats la resta de les situacions no incloses en l'apartat anterior, incloses aquelles persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas, mentre presentava símptomes, però que no compleixin els criteris per ser considerat contacte estret.

Les persones que poguessin trobar-se en aquest grup continuaran amb l'activitat laboral normal i realitzaran vigilància passiva d'aparició de símptomes (febre, tos i/o sensació de falta d'aire) atenent en cas que aquests apareguin, al procediment descrit a Sospita per infecció de Covid-19.