La Fundació UAB

Què fer en cas d'infecció o presentació de símptomes?

Confirmació d'infecció per COVID-19

Es consideren casos confirmats aquells que compleixin el criteri de laboratori (PCR de cribratge positiva i PCR de conformació en un gen alternatiu al de cribratge també positiva), i corresponen al Sistema Públic de Salut el diagnòstic, el tractament mèdic i l'emissió dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta en aquests casos.

El personal de l'empresa que se li hagi confirmat la seva infecció per COVID-19 ha de:

  • Informar a la persona responsable de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa, per fer possible el seu registre a l'efecte de seguiment, així com, en el seu cas, la coordinació amb el Sistema Públic de Salut, a través del servei sanitari de prevenció de riscos laborals, amb relació a la gestió de processos d'incapacitat temporal, i l'estudi i maneig de contactes.
  • Contactar amb el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals segons el procediment establert per aquest que, quan sigui necessari, a la vista de la informació aportada, acreditarà la indicació d'incapacitat temporal emplenant i remetent als Serveis d'Atenció Primària el model d'informe establert pel Ministeri de Sanitat en cada moment.

Sospita d'infecció per COVID-19

Es consideren casos sospitosos d'infecció per COVID-19 els casos possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu) o probables (els resultats del laboratori no són concloents), amb independència dels contactes mantinguts i els viatges realitzats.

Les persones que poguessin trobar-se en aquest grup hauran de tenir en compte el següent:

  • Si es trobessin dins d'un centre de treball de l'empresa, hauran d'evitar al màxim el seu contacte amb altres persones i informar immediatament al servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals per rebre l'atenció necessària i, si s'escau, ser derivades al Sistema Públic de Salut.
  • Si es trobessin fora dels centres de treball de l'empresa, hauran d'evitar al màxim el seu contacte amb altres persones (autoaïllament domiciliari) i contactar amb el Sistema Públic de Salut de la comunitat autònoma on es trobi, seguint les instruccions que, en el seu cas, li siguin remeses.
  • En tots dos casos s'haurà de contactar amb el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals per acreditar la indicació d'incapacitat temporal emplenant i remetent als Serveis d'Atenció Primària el model establert pel Ministeri de Sanitat a cada moment.

Quan en aquests casos, després de realitzar el corresponent test diagnòstic, el Sistema Públic de Salut confirmi la infecció per COVID-19, el personal treballador de l'empresa afectat haurà d'informar immediatament la persona responsable de prevenció de riscos laborals de la institució.