La Fundació UAB

Reunions i accés del personal extern

Les reunions, tant amb personal intern com extern, s'hauran de fer de manera virtual. Només es podran fer presencialment si és imprescindible, limitant al màxim el nombre de persones per garantir la distància de 2 metres.

Queda totalment prohibit l'accés de personal extern a les dependències de les institucions de la Corporació UAB, tret que sigui necessari per fer tasques de manteniment o reparacions imprescindibles. Sempre que sigui possible, aquestes actuacions es faran quan les persones no hi siguin al seu lloc de treball.

Per tal de garantir un control d'accés correcte, s'ha d'habilitar un accés únic a cada edifici, garantint la no afectació de les vies d'evacuació en cas d'emergència. L'accés tindrà la informació necessària indicant la restricció d'accés a l'edifici i es garantirà el control del personal extern. En aquest accés es podria habilitar una persona de control de personal extern.

Respecte a les tasques de manteniment i/o reparació, la Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni portarà el registre de les persones, i de les empreses a les quals pertanyen, que accedeixin a les instal·lacions i dependències de les institucions de la Corporació UAB, i de les actuacions de neteja que es facin com a conseqüència.