La Fundació UAB

Modalitat de treball: presencial i teletreball

Mesures organitzatives i col·lectives

La tornada generalitzada al lloc de treball es farà alternant dies de presència física amb dies de teletreball. Cada director/a establirà dos equips de treball, cadascú amb la meitat de la plantilla, de la manera següent:

 

Equip 1 - Primera setmana

Presència física: dilluns, dimecres i divendres

Teletreball: dimarts i dijous

 

Equip 1 - Segona setmana

Presència física: dimarts i dijous

Teletreball: dilluns, dimecres i divendres

 

Equip 2 - Primera setmana

Presència física: dimarts i dijous

Teletreball: dilluns, dimecres i divendres

 

Equip 2 - Segona setmana

Presència física: dilluns, dimecres i divendres

Teletreball: dimarts i dijous

I així successivament.

 

Atenent les necessitats del servei, les direccions també poden contemplar la possibilitat que l'alternança entre el teletreball i el treball presencial es faci per setmanes, sempre que es pugui garantir que els equips no es barrejaran entre ells.

Cada director/a, en funció de les necessitats del servei, establirà horaris de treball del seu equip de manera que es pugui garantir la distància d'2 metres que aconsellen les autoritats sanitàries. Els torns de treball es pactaran de manera individualitzada amb cada treballador/a tenint en compte la seva situació personal, especialment les dificultats per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral, en tenir familiars a càrrec seu. 

Pel que fa als treballadors i treballadores amb circumstàncies personals extraordinàries que ho justifiquin, podran sol·licitar mantenir el teletreball, de manera exclusiva o en proporció superior a l'establerta amb caràcter general. Aquesta sol·licitud ha de ser acceptada per la Direcció corresponent i comunicada a la Direcció Jurídica i de Recursos Humans.

Es tindrà especial consideració amb aquelles persones que pertanyin al col·lectiu de personal vulnerable davant la COVID-19 que marca el Ministeri de Sanitat, que podran mantenir el teletreball, de manera exclusiva o en proporció superior a l'establerta amb caràcter general: 

  • Diabetis
  • Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
  • Malaltia pulmonar crònica
  • Immunodeficiència
  • Càncer
  • Dones embarassades o en període de lactància
  • Majors de 60 anys

El responsable de cada àmbit continuarà establint quines han de ser les tasques assignades a cada persona i farà el control i seguiment setmanal de les feines realitzades durant aquest període.