La Fundació UAB

Jornada laboral

Els dies que correspongui assistir físicament al lloc de treball, la jornada presencial serà de 6 hores consecutives, o la part proporcional en el cas de persones amb reducció de jornada. La resta de la jornada (2 hores, o la part proporcional) es faran en la modalitat de teletreball, no necessàriament el mateix dia. La jornada podrà ser de matí o tarda, atenent la preferència de la persona i les necessitats del servei. 

La presència al centre de treball de 6 hores consecutives es podrà fer de les 7:45 hores del matí a les 21 hores, de dilluns a divendres, atenent els horaris establerts per a cada treballador/a.

Els dies que correspongui teletreballar, la jornada serà l'habitual, repartida segons les necessitats de cada persona i de la prestació del servei.

Durant el període previst en el calendari laboral com a jornada intensiva, tant la jornada de teletreball com la de presència efectiva, serà l'establerta en aquest calendari.

Cada director/a enviarà a la Direcció Jurídica i de Recursos Humans la proposta de jornades i torns del seu equip. En cas que hi hagi alguna modificació s'haurà de comunicar prèviament a la Direcció Jurídica i de Recursos Humans.

Per tal d'evitar possibles aglomeracions, els treballadors i treballadores podran sol·licitar flexibilitzar el seu horari per evitar les franges horàries de major concentració de persones, especialment aquelles que utilitzin el transport públic per accedir al seu lloc de treball.

Reducció de jornada, permís retribuït i vacances

Durant aquest període d'excepcionalitat, sempre que el servei quedi cobert, el personal podrà demanar dies de vacances o de permís retribuït. També es contempla la possibilitat de demanar reduccions de jornada amb la consegüent reducció salarial per poder assistir a familiars a càrrec.

Registre de la jornada

Els terminals que fins ara s'utilitzaven per fer el registre de la jornada han estat inhabilitats durant el període d'aplicació del Protocol de tornada a l'activitat laboral.

El registre de la jornada s'ha de fer des de l'ordinador, mitjançant l'aplicatiu Mywebtime.