La Fundació UAB

Gestió de residus

La gestió de residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.

Es recomana que els mocadors d'un sol ús que el personal empri per a l'assecat de mans o per al compliment de l'"etiqueta respiratòria" siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants, etc) s'han de dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté una vegada efectuades les recollides separades).

Per als residus del personal treballador que presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, caldrà aïllar el contenidor on s'hagin dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d'escombraries haurà de ser extreta i col·locada en una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit en la fracció resta.